Често „аgile“ (гъвкав) се противопоставя на „fragile” (чуплив). Прилагането му в лидерството  се отнася за въвеждане и затвърждаване на лидерско поведение, което създава възможности за гъвкаво и устойчиво поведение на хората, екипите и организацията при работа в динамична среда.

За кого е семинарът?

Темата е полезна за специалисти с управленски функции: продуктови и проектни мениджъри, технически и екипни лидери, функционални мениджъри, с отговорности както за отделен продукт и услуга, така и за управление на функция и на бизнеса, като цяло.

Метод на обучение

 • Лекции и дискусии;
 • Илюстрация на инструменти и поведения в упражнения;
 • Реалистични примери и бизнес казуси;
 • Бизнес игра

Продължителност 

2 дни

Цена

Този семинар се провежда само за вътрешнофирмени обучения

Цена за присъствено обучение: 6000 лв.

Цена за уеб-базирано обучение: 5160 лв.

Цената е за група от 15 участници и е без включен ДДС.

Сертификати

Сертификати, издадени от Училище за бизнес компетенции.

Училище за бизнес компетенции е лицензиран Център за професионално обучение с Лицензия № 200512301, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Език на обучение

Български или английски.

Програма и график на курса 

Темите  са разпределени в 4 блока

Блок 1

Представяне на участниците чрез игра „Ценности“.

Какво е „аджайл“?  Митове за аджайл организационната практика.

Ефект на аджайл методологията върху екипа, продукта, организацията и свързаните лица.

1. Въведение: Защо „Aджайл-лидер“? 

Упражнение:  Девет „Защо?“

Обобщение:

 • Ретроспекция на познатите стилове и модели на лидерство в традиционните структури на компаниите и защо вече не са актуални;
 • Agile-бизнес среда и потребности за различно поведение и компетенции на Лидера на различни нива на управление в организацията;
 • Предизвикателствата: Карта за развиването на потенциал за лидерство в agile-организация

Практическо упражнение: Различни подходи за лидерски решения и култура на организацията

Описване на 4 типа организационна култура и лидерско поведение, въз основа на казуси от практиката

БЛОК 2

2. Agile компас и позициониране на текущата лидерска практика на участниците

Как постигаме успехите си сега? В какво успяваме, кога се проваляме, с какви ограничения и зависимости се борим? Аспекти на лидерското поведение и практика.

 • Дефиниране на аджайл работни ценности и проблемни зони в трансформирането им в поведения за  лидера, екипа и организацията
 • Визия за развитие и откриване на възможности;
 • Управление на цели и оценка на изпълнението, приоритети, съгласуване на смисъла и автономност;
 • Изграждане и поддържане на отношения, основани на аджайл ценности с клиенти, свързани лица, мениджъри и служители;
 • Канали за комуникация и прозрачност за визуализиране на аджайл ценности и практики на екипите и организацията;
 • Ангажиране на хората и собственост върху резултати и проблеми,  стимули за поемане на отговорност, развитие, признания и награди.

Практическо упражнение:  SWOT анализ на текущата лидерска практика,  зависимости, рискове и шансове за възприемане и трансформиране на аджайл ценности в работни поведения.

БЛОК 3

3. Да бъдеш Agile-лидер на екип

Развиване на модел за поведение на agile – лидер в обхвата на отговорностите за екипното развитие и изпълнение.

3.1 Дефиниране на аспекти на лидерско поведение („user stories“)

 • Дефиниране на аджайл ценности за екипа, илюстрация с примери от практиката
 • Комуникиране на ценностите и трансформирането им в поведения с прилагане на аджайл методи, техники и ритуали;
 • Предоставяне на възможности на екипа за затвърждаване на аджайл поведение;
 • Ретроспекция на постигнатото, настройване на дефинираните ценности към конкретната среда на работа в екипа
 • Визия за развитието на екипа в организацията;

Практическо упражнение: “ Стори борд“, Екипна харта

3.2 Планиране на промяна към аджайл поведение, контрол на напредъка и изпълнение на дейности. Техники и ритуали за лидерско поведение с инструменти на agile методологията

 • User story за ролите на лидера, харта на аджайл екипа за ценности и поведения;
 • Области на екипни взаимодействия и изпълнение – цел за аджайл трансформация, подпомагана от лидера
 • Таргети за промяна към аджайл поведение и практика на работа, спринтове и backlog със задачи по етапи;
 • Контрол на прогреса (gemba walks, obeya rooms, ретроспективни срещи и екипен радар).

Практическо упражнение:  Избор на ценности за agile-лидерска практика с Jimmy cards (сценарии за мениджъри). Дефиниране на цели за промяна в поведението на лидера. Планиране на активности и инструменти за екипната работа.

Упражнение: „15% решение“ по казус

БЛОК 4

4. Пътят към развиването на Agile-организация

4.1  Да ръководиш Agile-бизнес процеси и отношения за доставяне на организационен продукт с добавена стойност за клиента

 • Надграждане на целите за лидерско поведение в аджайл екип с такива за доставяне на резултати в аджайл организация: партниране между лидерите на екипи, партниране с клиенти. Разширяване на обхвата от ценности и поведения за гъвкаво вземане на решения в смесени екипи с  представители на клиента и/или други екипи в организацията.
 • Планиране и изпълнение на дейности, техники и ритуали за прилагане и усъвършенстване на лидерско поведение с инструменти на agile-методологията за междуекипно сътрудничество.

Илюстриране на примери с използвани agile-инструменти.

Варианти на практически упражнения по казуси:

 • Статусна среща с представители на клиента/ на други екипи и промяна на фокуса „Кажи каквото искам да чуя“ към „Имам нужда да споделя“,
 •  Тройка консултанти,
 • Диалог за откриване и действие (DAD).

4.2 Да катализираш навици и поведения за аджайл организация

Промяна към agile-култура. Новите роли на мениджърите от различни нива.

 • От „самотния лидер“ към „лидерски екип със споделени функции“ –  делегиране, автономност на екипа и отделните индивиди, партньорство на лидери от различни нива по потока на доставяне на стойност за организацията и клиента

Упражнение с карти CRC (Class-Responsibility-Collaborator) за дефиниране на новите роли на различно ниво на мениджмънт в организацията.

 • Изграждане на култура за учене и развитие в професионални кръгове

Упражнения „Покажи и сподели“  и „Нетуъркинг“

 • Идентичност на организацията – „Да си част от племето“. Практики за „отваряне“ и сътрудничество на екипите  в организацията.

Варианти на упражнения „Искане и предлагане на помощ“ и „Панархия“

5.  Обзор на темите и разработване на „Ръководство за Agile лидери“ с приложими идеи за трансформация към agile-култура.

Игра „Agile-корпорация“.

Разработване на продукт „Agile корпорация“ от участниците, организирани в екипи с роли: тийм лидер, продуктов мениджър, технически лидер и мениджър за доставка на готовия продукт.

На базата на анализ на текущото състояние и цели за лидерска/екипна/организационна промяна, се планират стъпки в процеса на организационна промяна към agile-култура. Дефинират се agile ценности и каскада от таргети, дейности, помощни инструменти и ритуали за транформирането им в желани поведения.

Семинарът използва концепции, модели и инструменти от Agile-методология за управление на  проекти и екипи, както и концепции за agile-лидерство, популяризирани от Jeff Dalton (Great Big Agile: An OS for Agile Leaders), Charles Cobb (Making Sense of Agile Project management, Balancing control and Agility) и популярни практики и инструменти за либерализиране на организационни структури.

Забележка: Описаната програма съдържа разширен обхват с алтернативни бизнес казуси и инструменти. За всеки конкретен клиент обхватът се ограничава и настройва към контекста на бизнеса на клиента.


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове