Сертификационен курс PRINCE2® Foundation

Без съмнение обучението по  PRINCE2® Foundation трябва да бъде част от програмата за развитие на всеки, който е ангажиран с управлението на проекти: от ръководството на организацията, до проектните мениджъри и мениджърите на екипите, които разработват продуктите на проекта.

Методът за управление на проекти PRINCE2® e приложим както за класически (waterfall) проекти, така и за гъвкави (agile) проекти.

Първоначално е бил разработен като PROMPT (Project Resource Organization Management Planning Techniques) поради нуждата да бъде подобрена ефективността на правителствените проекти във Великобритания. По-късно е модифициран в PRINCE® и в крайна сметка става PRINCE2® с година на редакцията (2002, 2005, 2009, 2017). PRINCE2® означава PRojects IN Controlled Environments.

PRINCE2® е международен бестселър, защото въвежда общ език и терминология, които се ползват и разбират от участниците в проекти. Методът е много гъвкав и мащабируем и ясно определя жизнения цикъл на проекта, от подготовката, през изпълнителните етапи, до приключването. В PRINCE2® средата всички участници в проекта имат ясни роли и отговорности. Ясно е кой и какви решения взема. Ясно е на кого и каква работа е делегирана.

Методът е предписание за успех на начинанията, като под „успех“ се разбира постигането на ползи за бизнеса. Гъвкавостта на PRINCE2® позволява да бъде използван както за  по-бюрократичен (waterfall), така и за гъвкав (agile) стил на управление.

Предписанието за успех e композирано от 21 общи елементи:

 • 7 принципа (императиви), които абсолютно задължително трябва да бъдат прилагани и следвани в проекта;
 • 7 процеса, които изграждат жизнения цикъл на проекта;
 • 7 теми (зони за управление), които трябва да бъдат коректно използвани във всеки процес в проекта.

С процесите и темите са свързани 26 управленски продукта и изискването метода да бъде настроен към конкретния проект.  Управленските продукти могат да бъдат както под формата на голям документ, например Техническо задание, така и на проста бележка. Като цяло PRINCE2® не е труден и разширява уменията всеки проект да бъде експертно анализиран и управляван.

Участниците в сертификационния курс PRINCE2® Foundation могат да продължат своето пътешествие с PRINCE2® и да развият своите компетенции за управление на проекти, като се включат в курса PRINCE2® Practitioner. В този курс те ще могат за приложат знанията от Foundation в практически проектни сценарии и събития. Този курс е особено ефективен при подготовката за сертификационния изпит PRINCE2® Practitioner.

Ползи за участниците

 • Възможност за придобиване на международен сертификат PRINCE2® Foundation;
 • Участниците усвояват професионалната терминология и език;
 • Пълноценно запознаване с анатомията на проекта;
 • Разбиране как PRINCE2® да бъде ползван за управлението на waterfall и agile проекти;
 • Практически съвети за прилагането на метода в организацията;
 • Концепция за професионалното обучение:
  • Материали за предварително въвеждане на участниците в PRINCE2®;
  • Слайдовете в отделните модули са обобщени във въпроси в стила на сертификационния изпит;
  • Възможност слайдовете да бъдат получени в PDF;
  • Допълнителни примерни изпити;
  • Практически примери, основани на атрактивни проектни сценарии.

Метод за обучение

 • Он-лайн, covid-19 отговорно, през надеждна платформа в интернет;
 • Лекции и дискусии;
 • Практически упражнения;
 • Решаване и обясняване на примерни изпитни въпроси.

Език на обучението

Английски

Продължителност

3 дни

Цена

Цената на обучението и сертификационния изпит е: €980.

Цените са без включен ДДС.

Програма и график на обучението

Day 1

 1. Introduction to the course
 2. Introduction to project management
 • The governance of the business change and P3M3 model
 • Project, programme, portfolio
 • Project characteristics
 • Agile vs. Waterfall
 1. PRINCE2 overview
 • The structure of PRINCE2
 • Principles
 • Themes
 • Processes
 • Tailoring and embedding PRINCE2 – minimal requirements
 1. Starting up a project process
 • Exercise: PP products
 1. Organization theme
 2. Business case theme
 3. Homework
 • PRINCE2 Foundation exam samples

 

Day 2

 1. Homework debrief
 2. Directing a project process
 3. Initiating a project process
 4. Plans theme
 • Exercise: Stage plan
 1. Managing a stage boundary process
 • Exercise: End of the management stage
 1. Change theme
 2. Risk theme
 3. Homework
 • PRINCE2 Foundation examination samples

 Day 3

 1. Homework debrief
 2. Controlling a stage process
 3. Managing product delivery process
 • Exercise: Pin the Tail on the PRINCE2 Donkey
 1. Quality theme
 2. Progress theme
 • Exercise: Progress (optional))
 1. Closing a project process
 2. The course summary

PRINCE2® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved


Вижте още от: Сертификационни програми

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове