В повечето организации тийм лидерите израстват от вътре, издигани от технически на тийм лидерски позиции. Обикновено те са с много добри технически компетенции, но е налице дефицит на необходимите за управлението на екип „меки“ умения.

Базовите „меки“ умения за упешна комуникация, избор на цели и приоритети, даване на обратна връзка, планиране и контрол на изпълнението, са важни, но екипите стават истински ефективни, когато тези умения се надградят и прилагат в средата на съвременните практики за управление на екипи в динамично променяща се среда.

Работата е в това, че съвременните методи за управление на ИТ екипи използват специфични концепции, принципи, методи, процеси, дисциплини, техники и поведения, които дават нов поглед и начин за прилагане на класическите меки умения в реалната практика на динамична среда.

Този практически семинар е посветен на развитието на уменията на тийм лидерите на ИТ екипи в четири области на оперативната работа: комуникация; управление на време, цели и приоритети; управление на изпълнението в условия на екипна динамика; подпомагане на екипната мотивация.

Представя се както класическият подход за ръководене на екип, така и перспективата на модерни практики за ръководене на ИТ екип, използвани в Agile, PRINCE2, Канбан, XP, Scrum и др.

За кого е курсът?

Проектни мениджъри, тийм лидери или специалисти, за които се планира да бъдат издигнати на  лидерски позиции. Хора с отговорности за управление на изпълнението и работа в екип с динамично променящи се цели и приоритети.

Теми

Лидерство в ИТ екип – роли на тийм лидера и изграждане на среда за споделено лидерство

Обсъждат се четири аспекта в отговорностите на тийм лидера: развитие на екипния потенциал, развитие на отделния специалист, управление на изпълнението, взаимодействие и сътрудничество в мрежа от външни свързани лица с екипа (напр. проектни мениджъри, технически лидери извън екипа, бизнес анализатори, мениджъри в организацията и клиенти).

Цели на екипа и постигане на баланс на дългосрочната визия за бизнеса и динамично променящите се краткосрочни цели и приоритети

Обсъждат се практики на преход от управление чрез цели (MBO) към подход OKR с динамична приоритизация на целите в динамична среда. Отбелязва се рискът от възникване на стрес и как може да се преодолее. Като пример се илюстрира подход  Канбан за постигане на равномерност в натоварването.

Приобщаване на стейкхолдерите с интерес и влияние върху дейността на ИТ екипите

Формалните структури и методи на работа в ИТ екипа понякога затрудняват, забавят и дори блокират работата на екипа поради зависимости от външни решения.

Темата обсъжда инициативи за приобщаване на важните стейкхолдери с високо въздействие и влияние върху работата на екипа чрез подходящи комуникационни стратегии.

Прилага се „Матрица на стейкхолдерите“ и се развива пример за комуникационна стратегия.

Развиване на потенциала на екипа с продуктивна комуникация

Изследва се личният стил на комуникация на Лидера на екипа и как той влияе върху комуникацията в оперативната работа.  Обсъждат се различните комуникационни стилове и как лидерът да се адаптира към тях в ежедневната си комуникация в екипа, с колеги и партньори.

Част от проблемите на екипния лидер с неговите колеги, с други мениджъри, с клиенти е в неумението му да отстоява интереса на екипа. Асертивното поведение в индивидуални, екипни и мениджърски срещи също е част от темите на курса. Работните срещи, проектирани в контекста на ИТ екипа, например аджайл практики в комуникацията на екипа се илюстрират с примери, с инструменти за ретроспекция на резултати, за постигане на структура и по-високо ниво на екипно участие.

Стил на лидерство и екипна динамика. Споделено лидерство в ИТ екипи

Обект на темата е динамиката в развитието на екипа и гъвкавото лидерско поведение в отделните етапи на формирането и развитието на екипни взаимодействия. Изследват се белезите на екипни дисфункции и инициативи за преодоляването им. Обсъжда се кооперирането за споделена лидерска роля между екипния, проектния и техническия лидер за утвърждаване на екипни норми, стимулиращи доверие и ефективни взаимодействия.

Удовлетворение – Мотивация – Ангажиране в екипа

Поставят се три акцента в темата по отношение на възприятията и мотивацията на хората в екипа. Процесът на мотивация и ангажиране започва с основи дейности за постигане на удовлетворение, свързани с условията на работната среда. Търсят се подходящи стимули, които да задвижат вътрешната мотивация на хората. Накрая се предоставя автономност и свобода за инициативи и действие, които да подкрепят ангажирането на служителите с работата.

Упражненията в тази тема са свързани с индивидуалните стимули за мотивация и ангажиране, представени от перспективата на дименсиите на работната позиция. Обсъжда се и приносът на ученето, развитието и споделянето в екипа към индивидуалната мотивация и ангажиране в работата.

Практическа работа

Кратки тестове за самооценка на лични ценности, нагласи и възприятия, анализи по казуси, индивидуални и екипни упражнения, ролеви игри и дискусии. Споделят се перспективите на добри практики за управление на ИТ екипи.

Продължителност и форма

16 учебни часа, разпределение в 2 дни, онлайн семинар през Zoom или Webex.

Език на обучение

Български или английски

Сертификат

Издава се сертификат от Училище за бизнес компетенции и се признава модул от сертификационната програма EBC*L  Сертифициран мениджър.

Цена

Цена за един участник online – 622 лв.

Цена за един участник присъствено – 708 лв.

Специална цена за вътрешнофирмено обучение на група до 15 души – 4250 лв.

Цените са без вкючен ДДС.

 

Какво включва цената?

За вътрешнофирмено обучение:

  • Предварително провеждане на анкети за проучване на среда на работа и предизвикателства  в екипни взаимодействия и мениджърска/тийм лидерска роля за настройване на дискусиите, казусите и ролевите игри в обучението.
  • Обучение от преподаватели с опит в групата от включени теми.
  • Ресурсна книга, включваща презентация, тестове, упражнения, казуси, инструменти за прилагане.
  • Практическа работа – индивидуална, в екипи и с цялата група за усвояване на въведените модели, техники и инструменти.

Двудневно обучение с фиксирани дати за отворен формат на курса или договорен график с Клиент за вътрешнофирмено обучение.

За дистанционна форма на обучение:

Четири учебни онлайн сесии с продължителност 4 учебни часа.

  • Фиксирани за отворен курс
  • Договорен график с Клиента при вътрешнофирмено обучение

Надграждане на постигнатите резултати: След успешно приключване на курса, постигнатото може да се надгради в програма „Лидерство и мениджмънт“ с модулите “ Бизнес среда на мениджмънта“, “ Стилове на лидерство“, „Лидерът с отговорности за персонала“.

 


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове