Studying blueprint

Съвременните компании, които развиват нови продукти и услуги или в сферата на аутсорсинга на услуги към клиенти, фокусират грижата си за обучението и развиването на ключовия си персонал, често организиран в екипи, в две важни посоки

  • развиване на технически умения и експертно знание и
  • разгръщане на потенциала на оперативните си екипи чрез подобряване на екипните взаимодействия.

Работните екипи отразяват, като „микроснимка“ ценностите, културата на работа, формалните и неформални линии на комуникация, схемите на признание и възнаграждение и работната етика в своята компания.

Темата „Ефективна работа в екип“ е придобила банално звучене в „речника“ на обученията и предлаганите тренинги, защото е много експлоатирана и същевременно ограничена, като възможно съдържание в рамките на кратките обичайни обучения.

Какво стои зад разбирането за „ефективен екип“?

  • Ясни цели, които се постигат за определено време, бюджет и договорено ниво на качество.

Това е конкретен отговор на зададения въпрос, основан на измерване на резултати на екипа срещу конкретни поставени цели.

По-труден е отговорът на въпроса „Какво пречи на екипа да бъде ефективен и да разгърне потенциала, който всеки от неговите членове притежава“?

  • Този отговор трябва да се търси в условията на работната среда, които компанията предоставя на екипа, в системата от ценности и бизнес етика, в политиките за наемане, обучение, кариерно развитие, признание и възнаграждение на хората, както и в разработените процеси и стандарти за работа и изпълнение в екипа.

Ако трябва „да се преведе“ постигането на ефективна работа на екипа, то една възможна интерпретация би включила:

  •  Екипният лидер да бъде компетентна и мотивирана личност,
  • Да се затвърждават норми на работа в екипа и на индивидуално поведение, съответстващи на ценностите на компанията, на стандартите за оперативна ефективност, на правомощията за автономна екипна работа,
  • Да се стимулира поемането на отговорност, инициатива и ангажиране с проблеми на клиента, на колегата в екипа, на другите екипи в рамките на целите, приоритетите и допустимия риск за компанията.
  • Да се проектират работни процеси, които използват стимули за мотивация на хората,
  • Да се гарантира, че компанията съдейства на своите екипи в разрешаването на техните проблеми и стимулира междуекипното сътрудничество.

В същото време динамиката на бизнеса, промяната в технологиите, в потребностите за продукти и услуги, текучеството на хората в организациите, естествено се отразява върху променящите се изисквания за динамика на екипните цели, състав и резултати. Вече са актуални потребностите за работа в условията на отворени бизнес модели и структури, за ефективност на глобални екипи, с отчитане на междукултурни различия, за ефективност на виртуални екипи, с отчитане на факторите време и дистанция.

Това означава, че „ефективният екип“ не е статукво, а е качество, което трябва да се развива и поддържа в отговор на корпоративната динамика.

Това е основание за различен поглед и към целите в обученията за разгръщане на потенциала на екипа, постигане и поддържане на екипна ефективност. В зависимост от етапа на зрялост на екипа и ценностите, политиките и структурите на компанията, може да се въвеждат основите на екипната работа или да се надгражда това с нормите и ценностите на компанията, пренесени към екипа.

В резултат на този различен поглед към постигането на ефективност в екипната работа, Училище за бизнес компетенции предлага поредица от кратки работни семинари под формата РАБОТИЛНИЦА ЗА ЕКИПИ. Те имат за цел да приложат готови инструменти, да стимулират обсъждания и да развиват специфични модели на екипни норми и взимодействия. Повече за темите на еднодневните семинари в програмата РАБОТИЛНИЦА ЗА ЕКИПИ, можете да прочетете на линка https://sbc.bg/projects/rabotilnitsa-za-ekipi/ .