Професионална квалификация

Специалност: Бизнес услуги

Професия: Сътрудник в бизнес услуги, втора квалификационна степен. Обучението е лицензирано от НАПОО.

Търсите възможности да развиете кариерата си в областта на бизнес услугите? Искате да развиете  компетенции и кариера за обхват на отговорности в управлението и контрола на изпълнението на бизнес услуги? Тази професионална програма може да ви помогне да постигнете целите си.

За кого е програмата?

Мениджъри и специалисти, които желаят да работят в сферата на бизнес услугите.

Учебни дисциплини

Програмата включва:

 

Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова бизнес компетентност

1. Здравословни и безопасни условия на труд

2. Общи икономически знания

3. Основи на търговското право

4. Работа с офис техника

 

Отраслово задължителни дисциплини за професионално направление

5. Управление на разходи в дейността. Финансово планиране.

6. Управление на разходи

7. Информационни технологии 1

8. Основи на управлението

9. Продуктово портфолио

10. Системи за управление ресурсите на предприятието ERP

11. Делова кореспонденция

 

Специфични дисциплини за професията

12 Икономика и организация на предприятието

13. Основи на маркетинга и продажбите

14. Управление на конфликти

15. Информационни технологии 2

16. Знания и умения за търговски представители

17. Управление на времето и работа в екип

18. Разходно счетоводство

 

Избираеми дисциплини

19. Бизнес комуникация

20. Английски език

21. Работа с електронни таблици за напреднали

Продължителност и формат

  • Вариант при независимо финансиране

100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа или смесена форма с консултации – продължителност около 4 месеца.

  • Вариант при финансиране с ваучер

Присъствена форма на обучение, включваща уеб-базирани електронни ресурси за самостоятелна подготовка и присъствени вечерни или съботно-неделни семинари всяка седмица. Разработване на индивидуални проекти за работното място с консултации на ментор. Продължителност за придобиване на професия – 8 месеца. Продължителност за обучение по част от професия – 6 месеца.

Цена

1800 лв. Цената е без включен ДДС.

Какво включва цената?

Обучение по акредитирана учебна програма от опитни преподаватели

Учебни книги, упражнения, казуси и тестове в електронен вид, достъпни в уеб-базирана платформа

Присъствени учебни семинари за смесената форма на обучение или консултации при дистанционната форма през Skype, електронна поща, форума на платформата

Заключителен изпит по теория и практика

Бонус

Възможност за безплатно явяване на сертификационен изпит на Европейския сертификат The European Business Competences Certificate EBC*L в едно ниво по избор от нива А – Бизнес икономика и  B – Маркетинг и продажби.

 


See more on: Professional Qualifications