В повечето ИТ организации тийм лидерите израстват от вътре, като биват издигани от технически на тийм лидерски позиции. Обикновено те са с много добри технически компетенции, но е налице дефицит на необходимите за управлението на екипа “меки” умения. Затова развитието на техническите умения с умения за работа с хора и екипна ефективност е критично.

Базовите „меки“ умения са важни, но екипите стават истински ефективни, когато ги надградят и прилагат в средата на съвременните практики за управление на екипи в ИТ и софтуерното инженерство.

Работата е в това, че съвременните методи за управление на ИТ екипи използват специфични концепции, принципи, методи, процеси, дисциплини, техники и поведения, които дават нов поглед и начин за прилагане на класическите меки умения в реалната практика на аджайл среда.

Този практически семинар е посветен на развитието на уменията на тийм лидерите на ИТ екипи в четири области на оперативната работа: комуникация; управление на време, цели и приоритети; управление на изпълнението в условия на екипна динамика; подпомагане на екипната мотивация.

Представя се както класическият подход за ръководене на екип, така и перспективата на модерни практики за ръководене на ИТ екип, използвани в Agile, PRINCE2, Канбан, XP, Scrum и др.

За кого е курсът?

Проектни мениджъри, тийм лидери или специалисти, за които се планира да бъдат издигнати на тийм лидерски позиции. Хора с отговорности за управление на изпълнението и работа в екип с динамика на цели и приоритети.

Теми

Лидерство в ИТ екип – роли на тийм лидера и изграждане на среда за споделено лидерство

Четири аспекта на тийм лидерската роля: развитие на екипния потенциал, развитие на отделния специалист, управление на изпълнението, взаимодействие и сътрудничество в мрежа от външни свързани лица с екипа (напр. проектни мениджъри, технически лидери извън екипа, бизнес анализатори, мениджъри в организацията и клиенти).

Цели на екипа и постигане на баланс на дългосрочната визия за бизнеса и динамиката на краткосрочните цели и приоритети

Преход от управление чрез цели (MBO) към подход OKR с динамична приоритизация на целите в условия на аджайл проектни практики. Ситуации на стрес и преодоляването им. Пример с прилагане на  Канбан подход за постигане на равномерност в натоварването.

Приобщаване на стейкхолдерите с интерес и влияние върху дейността на ИТ екипите

Формалните структури и методи на работа в ИТ екипа понякога затрудняват, забавят и дори блокират работата на екипа поради зависимости от външни решения.

Темата обсъжда инициативи за приобщаване на важните стейкхолдери с високо въздействие и влияние върху работата на екипа чрез подходящи комуникационни стратегии.

Прилага се “Матрица на стейкхолдерите” и се развива пример за комуникационна стратегия.

Развиване на потенциала на екипа с продуктивна комуникация

Изследва се личният стил на комуникиране на Лидера и ефекта на свързаните с това предимства и недостатъци върху комуникацията в оперативната работа.  Обсъждат се различните стилове и как да се съобрази комуникацията с мовек с различен стил.

Част от проблемите на екипния лидер с неговите колеги, с други мениджъри, с клиенти е в неумението му да отстоява интереса на екипа. Асертивното поведение в индивидуални, екипни и мениджърски срещи също е част от грепат атеми в този курс. Работните срещи, проектирани в контекста на ИТ екипа, например аджайл практики в комуникацията на екипа се илюстрират с примери, с инструменти за ретроспекция на резултати, за постигане на структура и по-високо ниво на екипно участие.

Лидерът и екипът, споделено лидерство в ИТ екипи

Обект на темата е динамиката в развитието на екипа и гъвкавото лидерско поведение в отделните етапи на формирането и развитието на екипни взаимодействия. Изследват се белезите на екипни дисфункции и инициативи за преодоляването им. Обсъжда се кооперирането за споделена лидерска роля между екипния, проектния и техническия лидер за утвърждаване на екипни норми, стимулиращи доверие и ефективни взаимодействия.

Удовлетворение – Мотивация – Ангажиране в екипа

Поставят се три акцента в темата – изграждането на очаквания в процеса на интегриране на новия екипен член и постигането на удовлетворение в работата. Разширява се темата с вътрешните двигатели на мотивацията на хората и каква е ролята на Лидера на екипа в задвижването на стимулите за мотивация и ангажиране. Поставя се фокус върху три области за работа на екипния лидер – постагена не прозрачност и информираност, фокусиране на работата върху екипни и индивидуални резултати и развиване на хората с разширяване и обогатяване на професионалните ангажименти.

Илюстрират се индивидуални стимули за мотивация и ангажиране пречупени през аспекта на дименсиите на работната позиция. Обсъжда се и приносът на развиването на екипа чрез учене и споделяне към индивидуалната потивация и ангажиране в работата.

Практическа работа

Кратки тестове за самооценка на лични ценности, нагласи и възприятия, анализи по казуси, индивидуални и екипни упражнения, ролеви игри и дискусии. Споделят се перспективите на добри практики за управление на ИТ екипи.

Продължителност и форма

16 учебни часа, разпределение в 2 дни, онлайн семинар през Zoom или Webex.

Език на обучение

Български или английски

Сертификат

Издава се сертификат от Училище за бизнес компетенции и се присъждат 30 кредита за модули от сертификационна програма EBC*L C Лидерство и мениджмънт.

Цена

Цена за един участник – 508 лв.

Специална цена за вътрешнофирмено обучение на група до 15 души – 2934 лв.

Цените са без вкючен ДДС.

 

Какво включва цената?

За вътрешнофирмено обучение:

  • Предварително провеждане на анкети за проучване на среда на работа и предизвикателства  в екипни взаимодействия и мениджърска/тийм лидерска роля за настройване на дискусиите, казусите и ролевите игри в обучението.
  • Обучение от преподаватели с опит в групата от включени теми.
  • Ресурсна книга, включваща презентация, тестове, упражнения, казуси, инструменти за прилагане.
  • Практическа работа – индивидуална, в екипи и с цялата група за усвояване на въведените модели, техники и инструменти.

Двудневно обучение с фиксирани дати за отворен формат на курса или договорен график с Клиент за вътрешнофирмено обучение.

За дистанционна форма на обучение:

Четири учебни онлайн сесии с продължителност 4 учебни часа.

  • Фиксирани за отворен курс
  • Договорен график с Клиента при вътрешнофирмено обучение

Надграждане на постигнатите резултати: След успешно приключване на курса и допълнително преминаване на обучение по теми “Бизнес среда на Мениджмънта и лидерството”, “Управление на промяна”, “Лидерът с отговорности за персонала”, участниците ще бъдат подготвени за сертификационен изпит в ниво “Лидерство и мениджмънт” на европейския сертификат “EBC*L” ниво С.