ENTRE-YOU среща с представители на Бизнеса

Проектът ENTRE-YOU, финансиран по програма Еразъм, в който Училище за бизнес компетенции си партнира с още 6 европейски участника е към своя край. Всички проектни резултати са подготвени във вариант на английски език – методология за обучение на млади хора без работа и предишен трудов опит, тренингови ресурси, ръководство за прилагане.  Предстои превод на български език.

Важният въпрос, по който търсим активно обратна връзка е как да направим наличните ресурси максимално полезни за прилагане от заинтересовани институции и фирми.

ENTRE-YOU разви тези материали с ясна визия за целеви групи.

Уилище за бизнес компетенции реши да насочи усилията си в обсъждане на възможности за прилагане в две посоки:

– Срещи с представители на институции, отговорни за социална работа с безработни младежи и

– Срещи с представители на  Бизнеса, поели инициативата за активно включване на млади хора без работен опит в  стажантски и ориентационни програми.

На 22 май проведохме среща с представители на компании от различни индустриални сектори – Производство, ИТ, Услуги, Търговия. Целта на срещата беше чрез  демонстриране на елементи от програмата и тренинговите ресурси да покажем подхода на ЕNTRE_YOU и да чуем мнения и споделен опит, за да обсъдим приложимост.

Всички участници в срещата притежаваха достатъчно опит в корпоративни стажантски и ориентационни програми и участваха активно с мнения и инициативи.

Бяха обсъдени темите

1. Как младите хора без работен опит си представят „Първа работа“? Какви са очакванията, опасенията и вътрешните им бариери?

По тази тема демонстрирахме ресурси от Модул 1 на програмата ENTRE-YOU  и това как да интерпретираме споделените очаквания и страхове. Обсъдихме по какъв начин тренинговите специлисти трябва да създадат реални очаквания за работата, като установят атмосфера на доверие и усещане за подкрепа.

2. Как Работодателят да използва периода на стажантска програма или Ориентационна програма, за да изгради респект и да започне да развива лоялност към своя бранд?

Представените ресурси от Модул 2 на проектната програма предлсгат практически примери с видеа за вдъхновяващи истории за предприемачески успех. Участниците в срещата се съгласиха, че участието в програмата на представители на висшия мениджмънт и показването на видеа с истории или разкази за успели млади хора в компанията ще увеличи въздействието и мотивацията за младите хора да открият своите възможности за кариерно развитие.

3. Социални умения.  Как да се помогне на младите хора без работен опит да осъзнаят небходимостта да се съобразяват с другите на работното място? Как да се изгражда респект към колеги и към себе си в името на продуктивната съвместна работа? Как да се поема отговорност за собствен принос?

Бяха представени симулации и ролеви игри от Модули 3 и 4 на програмата ENTRE-YOU . Целите на въвличането на младежите в активни ролеви игри са да се натрупа опит и разбиране за работните взаимодействия и личната отговорност.  Да се премисли как да се адаптира поведението в личния живот към очакванията и изискванията в работни условия.

4. Как да се продължи Първата стъпка, направена със стажантска или ориентационна програма?

На срещата обсъдихме идеите в Модул 5 – Личен план за развитие и как този индивидуален план може да бъде развит с помощта на менторска програма или други инициативи за подпомагане на младия човек в първите му месеци на работното място.  Споделени бяха корпоративни практики и срещаните трудности.

В края на срещата се очертаха възможности за интегриране на ресурсите на ENTRE-YOU в конкретни корпоративни програми, като предмет на последващи индивидуални срещи.

IMG_20170522_140431IMG_20170522_144636  IMG_20170522_154137 IMG_20170522_160028 IMG_20170522_153906 IMG_20170522_153852 IMG_20170522_142226 IMG_20170522_141014 IMG_20170522_140822 IMG_20170522_140446 IMG_20170522_144626       IMG_20170522_153830 IMG_20170522_140826