Negocios en movimiento           Теорията в мениджмънта отделя специално внимание на „женските характеристики в стила на мениджмънт“, които носят добавена стойност на организацията“ /Helgesen,1990/. Илюстрира се как с промяната в бизнес средата се оценяват и възприемат по-добре различния стил на мениджмънт и ценности, понякога наричани „женски черти на бизнес културата в организацията“ . Тези характеристики контрастират на фона на авторитарния и конкурентен стил, често асоцииран, като „мъжки стил в бизнес културата“;

 

 

такива черти са, например:

 

  • много добро фасилитиране (в процес на преговори и разрешаване на конфликти);
  • добре развити междуличностни умения и
  • по-кооперативен подход към хората в организацията (Stanford etal., 1995).

По-съвременни изследвания, направени глобално от консултантите на McKinsey /Women Mater 2012-2014/ показват по-добри резултати на жените-лидери на високи позиции в организациите в следващите области на организационни резултати:

  • развиване на хората,
  • очаквания и възнаграждения,
  • ролеви модел,
  • въвличане и ангажиране,
  • партисипативно вземане на решения.

Все по-ясно става, че междукултурната среда, големите възрастови, национални и религиозни различия на едно и също работно място променят потребностите към стила на управление и изискват лидерите да придобият по-балансирани характеристики в поведението си, съчетаващи характеристиките на „мъжката и женската култура“ в бизнеса.

За да попълни знанията за това „липсващо звено“ в Лидерските програми, екипът на Училище за бизнес компетенции стартира специална програма за жените-лидери „Жените в организацията: пътят в Лидерството“ с открита дискусия на 30 септември 2015.

Можете да се регистрирате за участие на мейл: office@sbc.bg като ни изпратите името, позицията и организацията, за която работите в момента.