За кого е курсът?

За настоящи или потенциални ръководители на екипи, отдели  или специалисти с обхват на отговорности, включващ бизнес планиране.

Курсът развива и упражнява компетентности за пазарен анализ, иницииране и подготовка на бизнес план  за нов продукт, услуга, оптимизиране на процеси или ресурси. Тестват се умения за анализ на риска на дейностите в бизнес плана и възвращаемостта на инвестицията.

Теми                

ДЕН ПЪРВИ

1. Обща структура на Бизнес план. Видове бизнес планове. Бизнес план и Проект.

2. Ситуационен анализ – отправна точка за всеки бизнес план

  • Терминология, структура и инструменти за прилагане на ситуационен анализ: PEST(EL),  SWOT, анализ на Портър, БКГ /портфолио-анализ/.
  • Избор на инициатива и стратегия за развиване на бизнес плана.

3. Маркетингов план и План на продажби /за инициативи, свързани с нов бранд, продукт, услуга, капацитет/

  • Прилагане на модел 4Р/7Р
  • Обсъждане на стратегии за навлизане на пазара и постигане на конкурентно предимство
  • Коментиране на стратегии за работа с партньори
  • Планиране на ценова стратегия

4. Оперативен план на дейности и План на риска

Прилагане на:

  • график на Гант
  • RACI матрица за роли и отговорности на екипа за проектна реализация
  • матрица на риска и План на риска

ДЕН ВТОРИ

5. Оценка на разходите и съставяне на Бюджет

– Определяне на категории разходи – оперативни и капитални

– Съставяне на прогнозен Бюджет с елементи – Приходи и разходи,  Паричен поток, Капитална инвестиция

6. Оценка на инвестицията в подготвения Бизнес план

Основни методи за статични и динамични оценки на инвестиционни проекти с много примери за затвърждаване на разбирането – BEP (метод на равновесната точка), ROI, NPV, IRR, Payback Period.

Продължителност и форма

16 учебни часа, разпределени в 2 дни, онлайн семинар през Zoom или Webex.

Цена 

Цена за един участник, обучение на български език – 508 лв.

Специална цена за вътрешнофирмено обучение на български език за група до 15 души – 2934 лв.

Цена за един участник, обучение на английски език – €260.

Специална цена за вътрешнофирмено обучение на английски език за група до 15 души – €1600.

Цените са без включен ДДС.

Какво включва цената?

Учебнa книгa, упражнения, казуси, тестове, сертификат за преминато обучение.

Опция за Сертификационен изпит

При желание за сертификация с международен сертификат ЕВС*L се предоставя възможност с доплащане на сертификационна изпитна такса от EBC*L level B Business planning.

Сертификат ЕBC*L – level B Business planning

zertifikat_b_eng_gr_neu

 

Cертификационни писмени  изпити с продължителност от час и половина  за  сертификат EBC*L ниво В (European Business Competence License “Basic Skills on Planning, Marketing and Sales”):

Част 1: Бизнес планиране, маркетинг и продажби

Част 2: Финансово планиране, оценка и анализ на инвестиционни проекти

Провеждане на изпит на английски език:

Изпитна такса за сертификат ЕВС*L – level B  – €110, без  вкл. ДДС

Забележка – При пропускане на изпитна сесия, платената такса за изпит остава без промяна в срок до два месеца след приключването на курса.