Change management                “Променяй се преди да ти се наложи да се промениш!”

Курсът ” Управление на промяната” е насочен към специалисти с отговорности за управление на дейности и/или проекти, свързани с промяна в технологии, структури, инициативи за подобрение в работна среда.

 

ЦЕЛИ НА КУРСА

 • да въведе термини, свързани с управлението на процеса на промяна в два аспекта: лична промяна и промяна в организациите,
 • да илюстрира с примери процесите на управление на ограничена и неограничена промяна, като следва модел  ADKAR за ограничена промяна и подход VOCATE за комплексна и неограничена промяна,
 • да запознае участниците в обучението и да упражни уменията им за прилагане на “инструментите” за планиране на промяна и реакция за преодоляване на съпротива в процеса на въвеждане на промяна на индивидуално ниво, на ниво група, на ниво цялата организация,
 • да стимулира споделяне, обсъждане, дискусии, свързани с примери от личната практика, трудности и проблеми, както и успешни практики за преодоляването им.
 • да демонстрира прилагането на техники за управление на промяна в два казуса:
  • за ограничена промяна – въвеждане на нов софтуер/ продукт и
  • за комплексна промяна – промяна в структурата на компанията.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА

Двудневно присъствено обучение – 16 часа.

Двуседмично дистанционно обучение – 16 часа, включително:

  • 3 видеоконферентни връзки за въвеждане в темите: “Лична промяна”, “Организационна промяна” и “Управление на съпротивата”, и дискусии в Седмица 1 и за преглед и приключване на курса в Седмица 2,
  • самостоятелна работа с упражнения и казуси,
  • 2 он-лайн теста за проверка на разбирането,
  • издаване на дигитален или печатен сертификат по избор.

ТЕМИ НА КУРСА

1. “Управление на лична промяна”.

Въвежда се и се коментира “кривата на реакцията при промяна” на Елизабет Рос за човешкото поведение в ситуации на наложена промяна – страхове, съпротива и активно поведение. Нагласи за промяна (KAI)- “иноватори” и “адаптиращи се”.

2. Управление на организационна промяна (Lewin)

 • “размразяване” – “събуждането” на чувство за неотложност на промяната,
 • “преход” – управление на процеса в двата му аспекта – технически проект и ангажиране и подкрепа на хората,
 • “замразяване” –  затвърждаване на постигнатото и преминаване към оперативен режим на работа.

3. “Инструменти” в помощ на управлението на процес на ограничена промяна чрез примери – за очертаване на граници, обхват и зависимости, модел ADKAR за координация на проектен и комуникационен план за управление на съпротивата.

4. Техники за управление на съпротива по нива в организацията (матрица на Пю) – индивидуална, групова, организационна съпротива. Ангажиране на свързани лица и очертаване на съдействащи и противодействащи лица. “Персоната” на средния мениджър и въвличането му в подкрепа на промяната.

ПРАКТИКА

Анализ по Казуси за ограничена промяна с алтернативни сценарии според аудиторията: въвеждане на нов продукт/ излизане на нов пазар/ въвеждане на нова технология/ реинженеринг на дейности, процеси и смяна на структура.

3.1 Планиране и организация по етапите в Проект за промяна: анализ преди проекта, иницииране, цели и груб план на дейности, формиране на екип, роли и отговорности, детайлен Гант график на дейности, срокове и ресурси с очертаване на жалони за измерване на напредъка, план на риска.

3.2 Комуникационен план за работа с хората в процеса на промяна и управление на различните нива на съпротива – индивидуално, групово, организационно по етапите на Проекта.

3.3 Приключване на процеса на преход и затвърждаване на промяната. Анализ и оценка. Научените уроци.

Цена

Цена за обучение на един участник – 508 лв.

Специална цена за вътрешнофирмено обучение на група до 15 души – 2934 лв.

Цените са без включен ДДС.

 


See more on: Open Courses