persuationВладеете ли езика на бизнес комуникацията?
Как градите доверие сред колеги и партньори в глобален екип?
Адаптирате ли стила си към “другата  страна” в  комуникацията?
Съобразявате ли се с организационната структура, правила и политики за формална комуникация?
Как комуникирате в условията на динамична (Agile) работна среда?

Отговори на тези въпроси можете да получите в двудневния курс на Училище за бизнес компетенции “Бизнес комуникация”.

Цели

Да се представят важни принципи и техники и да се развият комуникационни умения, приложими при комуникация в работна среда – с партньори, колеги, между екипи и отдели, в условия на глобален екип.

Форми на провеждане:

 • български или английски език по избор на клиента
 • присъствена – двудневен курс
 • on-line в комбинация с е-learning задания в учебна платформа – двуседмичен курс с елементи: 4 двучасови конферентни срещи за въвеждане и “пробване” на техники и подходи, включително ролеви игри за провеждане на видеоконферентни срещи; 4 задания за анализ на комуникационни ппроблеми в казуси и 1 заключителен тест за проверка на разбирането. 1 заключителна видеоконферентна среща за обсъждане на темите и въпросите на курса, както и интересните инициативи.
 • интензивен онлайн двудневен курс в 4 учебни сесии.

Теми

Първа сесия

 1. “Компас” – игра за представяне на себе си в комуникацията
 2. Въведение в принципите и предизвикателствата на бизнес комуникацията
 • Първото впечатление – вербални и невербални символи в автопрезентацията и създаването на очаквания, сигналите от “фона”.
 • Цели и структура на съобщението.  Как въздействаме?

Ролева игра – Въздействие чрез съобщение

 • Бариери пред ефективната комуникация – личностно поведение и среда

Примери от съобщения – “Какво разбрахте?”

 • Комуникационни аналогии “стрела”, “кръг”, “танц”
 • Умения за активно подкрепящо слушане, задаване на въпроси, перифразиране, насочване
 • Планирани и спонтанни ситуации в комуникацията. Какво ни притеснява и как да го преодолеем?

3. Особености на личностните стилове в комуникацията

 • Защо не ни разбират? Ценности, вярвания, очаквания в комуникацията. Стилове на комуникация

Упражнение  за самооценка на личен стил в комуникацията.

 • По какво се различават в поведението и очакванията си хора с различен стил на комуникация? Как да се адаптираме към различните стилове?

“Разпознай стила и се подготви!” –  анализ по казуси.

 • Агресивен, асертивен, пасивен стил на комуникация – как ги отличаваме? Типични фрази, поведение и нагласи
 • Изграждане на доверие чрез асертивен стил на комуникация
 • “Трудните в комуникацията” и “враждебната аудитория”. Техники за преодоляване на бариерите и отстояване на позиция

Ролева игра по 4 сценария за прилагане на техники за асертивна комуникация.

 

Втора сесия

4. Писмената комуникация

 • Правила за писането на документи – доклад, имейл съобщение. “Фонови сигнали” в писмените документи
 • Какво дразни получателите на имейли?
 • Структура в имейла, съдържание и подбор на изразни средства – изискване към качеството на съобщенията
 • Чувствителни теми в имейлите и подбор на подходящи формулировки, съобразени с културни различия на кореспондентите.

Упражнение за писане на имейл към колеги с различен контекст:

 • информативен мейл
 • имейл за предлагане на решение за проблем
 • имейл за уточняване на задание или оперативни условия
 • имейл след провеждане на работна среща.

“Емпатийна карта” – аспектите на съобщението и възприятия.

Сесия 3

“Как четем и интерпретираме съобщение?” – упражнение

5. Комуникация в организацията, в работния екип и с други екипи

 • Аспекти на комуникацията, като илюстрация на организационната култура
 • Комуникация към новите хора

Обсъждане по казус “Първи ден на работното място – Как се чувствате?”.

       Ролева игра: “Добре дошъл!”

 • Оперативна работа и комуникация с хората

Провеждане на работни срещи с различно предназначение и обхват и овладяване на трудните участници и ситуации;

Паралелни ролеви игри по 2 сценария – с колеги в екипа и с клиенти.

 • Особености на комуникация в проектни екипи. Изграждане на прозрачност и доверие с визуализация на напредъка.

Инструменти и технологии за визуализация в проектни екипи

 • Даване на положителна или негативна обратна връзка към колега в екипа – факторите, които правят обратната връзка въздействаща.

Ролева игра за даване на обратна връзка (техника “плюс-минус-делта”).

 • Комуникационни умения в процеса на решаване на проблеми и вземане на екипни решения.

Опция: Ролева игра с прилагане на метод за латерално мислене “Шестте шапки на ДеБоно”.

Сесия 4

6. Бизнес комуникация в условия на различия

Обсъждане на практически казуси за комуникация в екипи с алтернативни сценарии според участниците в обучението:

 • глобални екипи с културни различия (с примери за различия в екипа или с клиенти от различни части на Европа, Азия, Северна Америка)
 • физически отдалечени екипи.

Практическата работа в обучението включва – индивидуални и екипни упражнения, ролеви игри, анализ и обсъждане на ситуации от казуси, споделяне на личен опит.

Алтернативи за казуси и ролеви игри:

 • междукултурни различия в глобален екип и/или с глобални клиенти

Ползи за участниците

По време на обучението участниците ще споделят своя опит и практика в работата. Ще  придобият идеи  за нови подходи и инициативи, които могат да приложат  в работата си от примери в индустрията. Ще имат възможност да обсъдят мнения и идеи по различни казуси за практически ситуации с другите участници в обучението, ще получат повече гледни точки за реални работни ситуации. След обучението участниците ще разполагат с  инициативи, техники и подходи, които да приложат  в работна среда.

Продължителност и формат

16 академични часа, 2 дни, он-лайн семинар през Zoom или Webex

Цена

Цена за един участник – 508 лв.

Специална цена за вътрешнофирмено обучение за група до 15 души – 2934 лв.

Цените са без включен ДДС.