Лидерство и мениджмънт

За кого е курсът?

Обучението е предназначено за действащи или потенциални ръководители, които искат да подобрят своите умения и подготовка за стратегическо и оперативно управление в зоните на общия мениджмънт, лидерството и мениджмънтa в организацията.

Модули

Бизнес среда

Бизнес средата на управлението в съвременните организации се променя под въздействие на много фактори, включително

 • глобализация на пазари и клиенти,
 • глобализация на пазар на труда и мобилност на работна ръка,
 • динамика в промяната на изискванията на клиентите към продукти и услуги,
 • иновации и нови технологии за извършване на дейностите,
 • работа в условия на културно многообразие и променени условия на труд,
 • все по-масови практики на работа в глобални екипи и отдалечени работни места.

Ключовото изискване към мениджмънта на организациите в условията на динамични промени е способност за анализ на възможностите и рисковете на работната среда и адаптивност за  управление на  баланса между доброто изпълнение на работата и поддържането на здравословни и продуктивни отношения с хората, които работят в организацията.

Модулът изследва развитието на теориите за лидерство и мениджмънт, като се фокусира върху ситуационно лидерство и избор на стил на ръководене според факторите на бизнес средата, сложността на проекта/задачата,   зрялостта на екипа и нивото на доверие и поемане на отговорност. С примери са илюстрирани принципите на “agile” лидерството.

Личността на Лидера и инструменти на Лидерството

Лидерите с доверие са тези, които се проявяват като цялостни личности, които демонстрират това, което очакват от другите в личното си поведение. Ключови компетенции, които се обсъждат в модула са: лична организация на времето и избора на цели и приоритети,  умения за комуникация и влияние, умения за мотивация и делегиране, справяне с конфликти, вземане на решение и управление на промяна. Упражненията и казусите за дефиниране на работни цели, проследяване на изпълнението и даване на текуща обратна връзка поставят паралел между различните подходи MBO, OKR, управление на изключения. Поставянето на цели и оценката на изпълнението за матрични или хибридни структури на организации, когато екипите работят с различни лидери се обсъждат през казуси с принципи за “споделено лидерство”.

Лидерът с ангажименти в управление на персонала

Принципи и инструментариум за управление на хората в организацията по жизнения цикъл на управление на персонала в организациите:

 • Набиране и подбор – планиране на потребности, длъжностна характеристика, анализ на документи, провеждане на интервю. Как да разпознаем потенциала на кандидата?
 • Интеграционни, въвеждащи програми на работното място, начални и междинни цели в пробен период.
 • Обучение и развитие на хората в организацията. Обучение на работното място и външни обучения, менторство и коучинг. Кариерно развитие.
 • Процес на оценка на изпълнението, подготовка и провеждане на срещи за оценка на изпълнението.
 • Важни елементи от трудово-правното законодателство, свързани с подготовката,  сключването и прекратяването на трудов договор.

Практика на лидерството

Анализиране на казуси и предизвикателства, описващи типични лидерски ситуации.

Теми

 • Избор на алтернативи за действие в ситуации на изолация и неприемане
 • Анализ на  подходи при демотивация в екипа, влошаване на изпълнението
 •         Интегриране на нов човек в екипа /ситуации с нов лидер в съществуващ екип/
 • Подходи към разрешаване на конфликти на работното място
 •         Споделено лидерство в съвременните проектни екипи
 • Управление на промяна  и др.

Продължителност и форма

40 учебни часа

Обучението се провежда присъствено или уеб- базирано.

Сертификат

Сертификат издаден от Училище за бизнес компетенции.

Цена

Цените са за един участник!

Обучение на български език

Присъствена форма: 1114 лв.
Уеб-базирано обучение: 880 лв.
Обучение на английски език
Присъствена форма: 1290 лв.
Уеб-базирано обучение: 997 лв
Цените са без включен ДДС.

Какво включва цената?

 • Четири модулни учебни книги, 20 упражнения, казуси, тестове
 • Присъствени или он-лайн учебни семинари и съдържание на български и английски език с обратна връзка и консултации от инструктор

See more on: Open Courses