AMSIS Foundation Logo 3 edited by ODПознанията върху архитектурния подход, стандартите и рамките за описание на системни архитектури се очертават като важен елемент в квалификацията на ИТ специалистите. Училище за бизнес компетенции отправя специално предложение към курсистите, търсещи професионална квалификация “Икономическа информатика” в рамките на схемата “Аз мога повече!” на ОП “Развитие на човешките ресурси”. На всеки кандидат се осигурява възможността да се включи в сертификационни курс AMSIS Foundation, като заплати единствено такса за сертификационния изпит в размер на 150 лв. Подробна информация за програмата по Архитектурно Моделиране и Симулиране на Информационни Системи можете да намерите в раздел “Сертификационни програми”.