Лидерски практики за добро организационно здраве

Лидерство и мениджмънт в организацията

Ситуационните лидерски практики, като „ключ“ към доброто организационно здраве

Успешното управление на бизнес лидерите зависи от прилагането на комбинация от лидерски и мениджърски подходи към предизвикателствата, които организациите срещат в контекста на средата на бизнеса. Успешното управлениие чрез подходящи лидерски практики се оценява с различни критерии, но един от тях е придобил популярност и е в основата на международния индекс за организационно здраве (OHI).

Какво е организационно здраве?

Нивото на организационно здраве се определя според ефекта, който имат управленските практики върху постигането на стратегическите цели в дейността. Очевидна е асоциацията с човешкото здраве. Както хората, загрижени за своето здраве, търсят и следват режим на хранене и упражнения, които да им позволят да постигнат ниво на психическо и физическо здраве, за да живеят пълноценно и постигат личните си цели, така и организациите трябва да направят същото.

Организационното здраве се свързва най-често с  три компонента:

  • Координация в управлението и резултатите на отделните работни звена, с фокус върху обща стратегия и приоритети,
  • Създаване и развиване на работна среда, съдействаща постигането на стратегически резултати,
  • Създаване и поддържане на процеси за подобрения и иновации, които правят организацията по-атрактивна за клиентите и добавя уникални предимства.

Според анализите на консултантската фирма McKinsey има 4 „рецепти“ за добра практика в постигането на добро ниво на организационно здравe, дефинирани на фиг.1.

 

Развиване и поддържане на устойчиви лидерски практики на всяко ниво за добро организационно здраве

Организационното здраве се променя с течение на времето. Умението да се развиват стиловете на мениджмънт и лидерство с динамиката на средата на управление е важно изискване за способността на организациите да поддържат устойчиви лидерски практики.

Подходът за адаптиране на лидерските практики в организацията изисква да се идентифицират и подреждат видовете поведения на ръководителите по приоритет, според моментното ниво на организационно здраве.

На фиг.2 е представена „Пирамида на лидерските практики“, която е развита в резултат на проучванията и анализите на над 375 000 участника от 165 глобални организации, проведени от McKinsey. В нея се демонстрира надграждането на лидерските поведения спрямо контекста на организацията и нивото на организационно здраве. В проучването нивата на организационно здраве са 4 (Organizational Health Index – OHI) по скала до 100.

Фиг. 2

За  всяка компания, която има интерес да изследва и развие свои устойчиви лидерски практики за базови поведения в помощ на добро организационно здраве, Училище за бизнес компетенции предлага програмата „ Лидерство и мениджмънт“. Можете да се ориентирате в програмата на линка Лидерство и мениджмънт – SBC | Училище за бизнес компетенции

Литература: 
Organizational health, McKinsey quarterly, article 09,2017
McKinsey analysis, 2014