Ако сте действащ мениджър, искате да развиете кариера на успешен лидер, то тази програма е за вас. Ще научите да разбирате и анализирате как бизнес средата влияе на вашата работа. Ще узнаете начини за подобряване на личната си ефективност и как да влияете на ефективността на екипа си. Ще видите как можете да постигнете резултати чрез лидерство и използване на потенциала на хората. Ще развиете визия за своята роля като мениджър, отговорен за служителите и работниците през целия им жизнен цикъл в организацията. Ще разберете как да бъдете динамичен лидер в турбулентна среда, изискваща постоянна промяна.

 

Продължителност и форма

40 учебни часа, разпределени в 5 практически семинари.

Онлайн или присъствено обучение, водено от преподаватели.

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

Училище за бизнес компетенции е лицензиран Център за професионално обучение с Лицензия № 200512301, издадена от Национална агенция за професионално образование и международна акредитация, като EBC*L Академия за България за програми по мениджмънт..

Цени

Цените са за един участник!

За обучение на български език

Присъствено – 1225 лева

Онлайн – 968 лева

За обучение на английски език

Присъствено – 1419 лева

Онлайн – 1096 лева

Всички цени са без включен ДДС

Съдържание на курса

Бизнес среда

Бизнес средата изправя ръководителите на съвременните организации пред множество предизвикателства.  Те трябва да се справят с недостига на квалифицирана работна ръка, с глобализацията на пазарите и клиентите. Новите технологии променят поведението на лидерите и специалистите. Поколенческите различия изискватда се прилагат разнообразни мотиватори на работното място.

В този модул ще научите как да разбирате бизнес средата, в която работи вашата организация, чрез техниките за анализ PESTLE, SWOT и Business Model Canvas.

Ще видите голямата картина и как тя влияе върху вашата зона на отговорност. Ще можете да превеждате дългосрочните цели на организацията в оперативни цели и приоритети за своя екип.

Ще се запознаете с разнообразие от лидерски стилове, приложими в различни ситуации и ще изградите визия за собствен динамичен стил на поведение.

Практическа работа:

Бизнес анализ по казуси от различни индустрии с прилагане на PESTLE и SWOT. Съставяне и анализ на бизнес модела на собствената организация на участниците чрез The Business Model Canvas; Фокус върху зоната на дейност на участника в този бизнес модел. Определяне на оперативни цели и приоритети. Сравняване на подходите MBO (managing by Objectives) и OKR (Objectives and Key Results) при работа в турбулентна среда. Изследване на примери за лидерски стилове в различни ситуации по жизнения цикъл на организацията и на екипа.

Личността на Лидера и инструменти на Лидерството

В този модул ще изследвате различни аспекти в поведението на лидера, които помагат да печели доверие. Ще научите как да разбирате по-добре другите и да усъвършенствате комуникацията си с тях. Ще разберете как асертивното поведение улеснява разрешаването или избягването на конфликти. Ще се запознаете с начини за ефективно организиране на личното време.

Ще видите какво съдържа „кутията с инструменти“ на Лидера. Тук са методите за формиране и развитие на екипи, съгласуването на Харта на екипа, окуражаването на проактивност чрез делегиране и овластяване, пет начина за овладяване на неприемливи поведения в екипа. Тук ще приложите техники за учене от успехите и грешките, взаимствани от  Agile за изграждане на навици за ефективна работа. Ще анализирате мотивацията в екипа и ще планирате инициативи за поддържане на висока енергия за работа.

Практическа работа: Тест за самооценка на личния стил на комуникация. Анализ на личната организация на времето с матрица Спешно/Важно. ABC подход към дефиниране на приоритети. Упражнения и казуси за ефективна комуникация и разрешаване на личностни и структурни конфликти. Ролева игра за даване на конструктивна обратна връзка. ЛЕГО-игра за самоорганизация на екип.

Лидерът с ангажименти в управление на персонала

В този модул ще изучавате принципи и инструменти, приложими към подбора, наемането и развитието на персонала по неговия жизнен цикъл в организацията.

Набиране и подбор – планиране на потребности от нови служители; създаване на длъжностна характеристика; анализ на документи на кандидати в процеса на подбор; провеждане на интервю, избор и наемане.

Въвеждащи и интеграционни програми на новия служител – онбординг (ориентация на работното място, инструктажи, начално обучение, интегриране в екипа, начални и междинни цели в пробен период), подпомаган от опитен колега или ментор.

Обучение и развитие на хората в организацията – индивидуални планове за развитие и ключови показатели за измерване на напредъка; вътрешни и външни обучения; периодична обратна връзка, атестиране и промотиране.

Важни елементи от трудово-правното законодателство, свързани с отговорностите за управление на персонала.

Практическа работа: Разработване на длъжностна характеристика. Разработване на предложение за стойност на организацията към кандидати за дадена позиция (Employee Value Proposition). Ролева за набиране и подбор на кандидати за свободна позиция. Как да разпознаем потенциала на кандидата? Анализ по казус за атестация на служители. Анализ на казуси за интегриране на нов човек в екип (нов мениджър, нов служител).

Лидерът в ситуации на промяна

В този модул ще изучавате различни подходи към внедряването на промени в организацията. Проектен подход към управлението на промяната – създаване на бизнес казус или защо е необходима промяната? Формиране на проектен екип. Планиране на промяната. Управление на обхвата, сроковете, бюджета, ползите и риска.

ADKAR-подход към ангажирането на хората с промяната – информиране; ангажиране на хората чрез създаване на усещане за неотложност и възприемане на лични ползи; подготовка в съответствие с промяната в изискванията; преодоляване на съпротива, обратна връзка и подобрения, затвърждаване на постигнатата промяна.

Практическа работа: Упражнение за изследване на личните нагласи към промяна на участниците в обучението. Анализ на ситуация с неуспешна промяна в търговски екип.

Изследване на комплексен казус за промяна в два варианта:

Вариант 1 – Прилагане на проектен подход и ADKAR към управление на структурна промяна в индустриално предприятие.

Вариант 2 – Прилагане на проектен подход и ADKAR към управление на технологична промяна в телекомуникационна компания.

Обобщение на курса. Дискусия. Въпроси и отговори

За преподавателите

Светлана Дренска, PhD

Водещ преподавател на Училище за бизнес компетенции. Сертифициран мениджър и преподавател. Доктор по математика (БАН), професионален бакалавър по мениджмънт (OUBS, UK). Притежава опит като декан на Училище по мениджмънт и ръководител на Програма за диплома по мениджмънт, НБУ, управител на Училище за бизнес компетенеции. Повече от 25 годишен опит като преподавател. Ръководи програмите EBC*L (The European Business Competences Licence) и професионалните програми за квалификация.

Галина Нолан, MSC

Галина е преподавател на Училище за бизнес компетенции и магистър по междукултурна комуникация. Специализирана е в обученията по лидерство и мениджмънт, междукултурни комуникации, управление на конфликти и вътрешнофирмено предприемачество. Притежава повече от 10 години опит в областта на комуникации, маркетинг и бизнес развитие. Работила е в ИТ и консултантски фирми.

Анита Стоянова, Инж.

Инж. Анита Стоянова е преподавател на Училище за бизнес компетенции и магистър по Управление на маркетинга. Притежава повече от 12 години опит в областта на маркетинга, рекламата и връзките с обществеността и повече от 6 години опит в развитието на продукти и управлението на проекти. Работила е във водещи български и международни компании в сферата на услугите и производството. Специализирана е в обученията по комуникация, ефективно ръководене на екипи, реинженеринг на бизнес процеси, професионални квалификации в области Бизнес администрация и Маркетинг.

 Учебни пътеки

Бизнес комуникация в глобален екип

Управление на организационна промяна

Планиране и анализ на изпълнението с KRA, KPI и OKR

Agile лидер

Бонус

Участниците в това обучение получават 10% отстъпка от цената на всяко следващо обучение на Училище за бизнес компетенции, в което се включат

Въпроси и отговори за курса

За кого е подходящ този курс?

Курсът е подходящ за действащи или потенциални ръководители, които искат да подобрят своите умения и подготовка за стратегическо и оперативно управление в зоните на общия мениджмънт и лидерството в организацията.

Какво ще науча в този курс?

Ще научите как да разбирате и анализирате бизнес средата, ключови лидерски компетенции и инструменти на лидерството. Ще узнаете важни принципи и подходи за управление на хората по жизнения цикъл на персонала в организацията. Ще научите за обучението и развитието на хората в организацията – от въвеждането, през интегрирането до постигане на пълен капацитет на позицията, до дългосрочното кариерно развитие. Ще научите процес за оценка на изпълнението и важни елементи от трудово законодателство, свързани с подготовката сключването и прекратяването на трудов договор. Ще изследвате и упражните разнообразни практики на лидерството.

Има ли предварителни изисквания за курса?

Курсът няма предварителни изисквания към участниците.

На какви езици е обучението?

Училище за бизнес компетенции провежда обучението на български и английски език.

Какво включва цената?

Пет семинара по модулите на програмата, ръководени от преподатели, учебна книга, работна тетрадка с упражнения, казуси, тестове. Обратна връзка и консултации с преподавателите.

Какъв е методът на обучение?

Лекции и дискусии, анализи, ролеви игри. Изследване на реалистични примери и бизнес казуси от управленската практика.


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

24 сеп. 2024;
Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

05 окт. 2024;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

31 авг. 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Реинженеринг на бизнес процеси 🢒

07 авг. 2024;
Отворени курсове
Технически презентации и демонстрации 🢒

12 авг. 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове