Лидерство и мениджмънт

За кого е курсът?

Обучението е предназначено за действащи или потенциални ръководители, които искат да подобрят своите умения и подготовка за стратегическо и оперативно управление в зоните на общия мениджмънт, лидерството и мениджмънтa в организацията.

Модули

Бизнес среда 

Бизнес средата на управлението в съвременните организации се променя под въздействие на много фактори, включително

 • глобализация на пазари, клиенти,
 • глобализация на пазар на труда и мобилност на работна ръка,
 • динамика в промяната на изискванията на клиентите към продукти и услуги,
 • иновации и нови технологии за извършване на дейностите,
 • работа в условия на културно многообразие,
 • поколенчески различия  в мотивацията на работното място.

Ключовото изискване към мениджмънта на организациите в условията на динамични промени е способност за анализ на възможностите и рисковете на работната среда и адаптивност за  управление на  баланса между доброто изпълнение на работата и поддържането на здравословни и продуктивни отношения с хората, които работят в организацията.

Модулът изследва промяната във възприемането на „ефективно“ лидерство  и мениджмънт. С примери са илюстрирани принципите на „agile“ лидерството, на кооперативното лидерство, на лидерство, основано на „свързаност“.

Личността на Лидера и инструменти на Лидерството

Модулът изследва цялостното поведение на „лидера, печелещ доверие“. Ключови компетенции, които се обсъждат в модула са: лична организация на времето и избора на цели и приоритети,  умения за комуникация и вдъхновяване, умения за мотивация и делегиране, справяне с конфликти, вземане на решение и управление на промяна.

Упражненията и казусите за дефиниране на работни цели, проследяване на изпълнението и даване на текуща обратна връзка поставят паралел между различните подходи MBO, OKR, управление на изключения при работа в динамична среда.

Лидерът с ангажименти в управление на персонала

Модулът изследва принципи и инструментариум за управление на хората в организацията по жизнения цикъл на управление на персонала в организациите:

 • Набиране и подбор – планиране на потребности, длъжностна характеристика, анализ на документи, провеждане на интервю. Как да разпознаем потенциала на кандидата?
 • Интеграционни, въвеждащи програми на работното място, начални и междинни цели в пробен период.
 • Обучение и развитие на хората в организацията.
  • Развиване на базови и специфични компетентностни профили по структурата на компанията, като предпоставка за гъвкавост в кариерното развитие не само по вертикал и хоризонтал, но и в по-голям обхват от позиции в структурата.
  • Обучение на работното място и външни обучения, менторство и коучинг.
 • Процес на оценка на изпълнението, подготовка на критерии и метрики по фамилии от длъжности. Съгласуване на процес за провеждане на оценяването на изпълнението.
 • Важни елементи от трудово-правното законодателство, свързани с подготовката,  сключването и прекратяването на трудов договор.

Практика на лидерството

Анализиране на казуси и предизвикателства, описващи типични лидерски ситуации.

Теми

 • Разбиране на пазарната среда и дефиниране на целите и приоритетите на компанията
 • Подходи към „трудни колеги“ в комуникацията
 • Избор на алтернативи за действие в ситуации на изолация и неприемане
 • Подходи към ситуации със спад в мотивацията в екипа, влошаване на изпълнението
 •         Казуси за интегриране на нов човек в екипа /ситуации с нов лидер, с нов колега
 •         Споделено лидерство и „свързано лидерство“ в съвременните компании
 •         Управление на промяна  – два казуса за промяна с различен обхват и прилагане на модел ADKAR .

Продължителност и форма

40 учебни часа

Обучението се провежда присъствено или уеб- базирано.

Сертификат

Сертификат издаден от Училище за бизнес компетенции.

Цена

Цените са за един участник!

Обучение на български език

Присъствена форма: 1225 лв.
Уеб-базирано обучение: 968 лв.
Обучение на английски език
Присъствена форма: 1419 лв.
Уеб-базирано обучение: 1097 лв
Цените са без включен ДДС.

Какво включва цената?

 • Четири модулни учебни книги, 20 упражнения, казуси, тестове
 • Присъствени или он-лайн учебни семинари и съдържание на български и английски език с обратна връзка и консултации от инструктор

Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Уебинар Digital Education Enterprise 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

10 мар. 2024;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

16 мар. 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

22 фев. 2024;
Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Ръководене на ефективни ИТ екипи 🢒

12 мар. 2024;
Отворени курсове
Бизнес комуникация в глобален екип 🢒

06 мар. 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Проектиране и анализ на бизнес модели 🢒

18 мар. 2024;
Отворени курсове
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове