header_bg-1

 

EBC*L Ниво  C – Лидерство и мениджмънт

За кого е курсът?

Обучението е предназначено за действащи или потенциални ръководители, които искат да подобрят своите умения и подготовка за стратегическо и оперативно управление в зоните на общия мениджмънт, лидерството и мениджмънтa в организацията.

Курсът приключва със сертификационен изпит и международен сертификат при успех, който носи кредити за диплома ЕСМ European Certified Manager, обхващаща трите сертификата – ЕВС*L A Финанси за нефинансисти,  ЕВС*L В Бизнес планиране, маркетинг и продажби, инвестиционни оценки и  ЕВС*L С Лидерство и мениджмънт. Придобитият сертификат в ниво С носи кредити за признаване на курс „Мениджмънт“ в бакалавърската програма BA International Business Management, Cardiff University,  UK предлагана от Висшето училище по мениджмънт, България.

Модули         Каталог на учебните цели EBCL_ниво_С 

Бизнес среда

Бизнес средата на управлението в съвременните организации се променя под въздействие на много фактори, включително

 • глобализация на пазари и клиенти,
 • глобализация на пазар на труда и мобилност на работна ръка,
 • динамика в промяната на изискванията на клиентите към продукти и услуги,
 • иновации и нови технологии за извършване на дейностите,
 • работа в условия на културно многообразие и променени условия на труд,
 • все по-масови практики на работа в глобални екипи и отдалечени работни места.

Ключовото изискване към мениджмънта на организациите в условията на динамични промени е способност за анализ на възможностите и рисковете на работната среда и адаптивност за  управление на  баланса между доброто изпълнение на работата и поддържането на здравословни и продуктивни отношения с хората, които работят в организацията.

Модулът изследва развитието на теориите за лидерство и мениджмънт, като се фокусира върху ситуационно лидерство и избор на стил на ръководене според факторите на бизнес средата, сложността на проекта/задачата,   зрялостта на екипа и нивото на доверие и поемане на отговорност. С примери са илюстрирани принципите на „agile“ лидерството.

Личността на Лидера и инструменти на Лидерството

Лидерите с доверие са тези, които се проявяват като цялостни личности, които демонстрират това, което очакват от другите в личното си поведение. Ключови компетенции, които се обсъждат в модула са: лична организация на времето и избора на цели и приоритети,  умения за комуникация и влияние, умения за мотивация и делегиране, справяне с конфликти, вземане на решение и управление на промяна. Упражненията и казусите за дефиниране на работни цели, проследяване на изпълнението и даване на текуща обратна връзка поставят паралел между различните подходи MBO, OKR, управление на изключения. Поставянето на цели и оценката на изпълнението за матрични или хибридни структури на организации, когато екипите работят с различни лидери се обсъждат през казуси с принципи за „споделено лидерство“.

Лидерът с ангажименти в управление на персонала

Принципи и инструментариум за управление на хората в организацията по жизнения цикъл на управление на персонала в организациите:

 • Набиране и подбор – планиране на потребности, длъжностна характеристика, анализ на документи, провеждане на интервю. Как да разпознаем потенциала на кандидата?
 • Интеграционни, въвеждащи програми на работното място, начални и междинни цели в пробен период.
 • Обучение и развитие на хората в организацията. Обучение на работното място и външни обучения, менторство и коучинг. Кариерно развитие.
 • Процес на оценка на изпълнението, подготовка и провеждане на срещи за оценка на изпълнението.
 • Важни елементи от трудово-правното законодателство, свързани с подготовката,  сключването и прекратяването на трудов договор.

Практика на лидерството

Анализиране на казуси и предизвикателства, описващи типични лидерски ситуации.

Теми

 • Избор на алтернативи за действие в ситуации на изолация и неприемане
 • Анализ на  подходи при демотивация в екипа, влошаване на изпълнението
 •         Интегриране на нов човек в екипа /ситуации с нов лидер в съществуващ екип/
 • Подходи към разрешаване на конфликти на работното място
 •         Споделено лидерство в съвременните проектни екипи
 • Управление на промяна  и др.

Продължителност и форма

Активности, разпределени в 5 седмици според темпа на учене и формата – присъствена или дистанционна.

Присъствена форма:

 • 5 учебни семинара в съботно-неделни дни или 6 вечерни, допълнително 2 вечерни или 1 дневен преговорен семинар за подготовка за изпит в 2 части.

Част 01 Въпроси за проверка на разбиране на концепции. техники и практики

Част 2 Анализ на комплексен казус за управление на промяна

 • Уеб-базирано обучение с последователно зареждане на учебни материали в 5 последователни седмици.  Он-лайн видеоконферентни учебни сесии – 10 двучасови он-лайн учебни семинара за модели, практически казуси, преговор и пробен он-лайн изпит.
 • Сертификационен –присъствен или он-лайн) изпит в две части

sample certificate C

Сертификат  В края на курса се провеждат два  сертификационни писмени изпита за  сертификат EBC*L ниво  С (European Business Competence License “Leadership and Management Skills”),   с продължителност от два часа в Част 1 Знания и умения за лидерство и мениджмънт и 1 час в Част 2 Анализ на казус от практиката. Сертификатът се  издава в Австрия от ЕBC*L International и носи втори печат от Европейска комисия за бизнес компетенции в Падерборн, Германия.

Всеки от изпитите в двете части трябва да бъде взет за издаване на сертификата.

Цена

Обучение на български език

Присъствена форма: €570
Уеб-базирано обучение: €450
Изпитна такса – €130

Обучение на английски език

Присъствена форма: €660
Уеб-базирано обучение: €510
Изпитна такса – €130
Цените са без включен ДДС.

Какво включва цената?

 • Четири модулни учебни книги, 20 упражнения, казуси, тестове, примерни тестове за изпит, достъпни в хартиен или уеб-базиран вариант ( www.learning.bg ).
 • Присъствени или он-лайн учебни семинари и съдържание на български и английски език с обратна връзка и консултации от инструктор, 1 дневен или два вечерни прасъствени преговорни семинара за подготовка за изпит.

Сертификационен изпит в 2 части и сертификат при успешно положен изпит.


Вижте още от: Сертификационни програми

FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Администрация (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Уебинар Start-up! 🢒

Отворени курсове
Уебинар „Финанси за ИТ“ 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове