Какво ще научите в този курс?

Ако сте бизнес анализатор, мениджър, специалист по контролинг или бизнес планиране, в този курс ще научите как да планирате и анализирате изпълнението, като се фокусирате върху стратегическите цели на организацията, определите ключовите области за постигане на резултати (KRA) и съответните ключови показатели за изпълнението (KPI). Ще натрупате опит в дефиниране на критични области от дейности за постигане на стратегическите цели, в инициативи за активности за постигане на краткосрочни цели и резултати по пътя към стратегическите цели (OKR).

Курсът ще ви научи на един универсален подход за планиране и анализ на изпълнението, основан на инструментите The Business Model Canvas, KRA, KPI и OKR.

В края на курса ще притежавате необходимите знания, за да разбирате какъв ефект има  избраната от организацията  бизнес стратегия върху дефинирането на KRA, KPI и OKR в нейния бизнес модел и как да използвате тези инструменти в анализа на ефективността на бизнеса. Ще знаете как да развивате OKR за постигането на желани резултати за дългосрочните KPI.

Продължителност и форма

16 учебни часа

Онлайн или присъствено обучение водено от преподавател

Сертификат

 

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

Училище за бизнес компетенции е лицензиран Център за професионално

обучение с Лицензия № 200512301, издадена

от Национална агенция за професионално образование и обучение.

 

Цени

За обучение на един  участник на български език:

Онлайн – 566 лева

Присъствено – 645 лева

 

За вътрешнофирмено обучение на група до 15 души на български език:

Присъствено – 3600 лева

Всички цени са без включен ДДС

Съдържание на курса

Въведение

 

Бизнес моделът на организацията като отражение на нейната мисия, визия и стратегия

 

Дефиниране на различните аспекти на бизнеса чрез бизнес модела на Остервалдер. Ефект на избраната от организацията стратегия върху определянето на Ключовите области за резултат (KRA) в бизнес модела. Примери за KRA в четири иновативни бизнес модела.

 

Анализ на бизнес модела на организацията. Цели и ключови резултати (OKR). Метрики за оценка на резултата – текущ и краен контрол. Финансови и нефинансови показатели, общи и специфични показатели (KPI). Взаимна връзка между OKR и KPI.

 

Практическа работа

Пример: Бизнес модел на Индитекс. Прилагане на техниките за анализ, KRA, метрики, финансови и нефинсови показатели. Примери за OKR и KPI.

 

Дискусия: Бизнес моделите на собствените организации на участниците. Илюстриране на избора на KRA според стратегията за пазарен успех на фирмите.

 

Казус: Wizz Air. Споделяне на решения, въпроси и отговори.

 

Развиване на метрики, формулиране на OKR и KPI

Примери за OKR и KPI в четири категории иновативни бизнес модели. Обсъждане на връзката между дългосрочните цели, отчитани с KPI, KRA в структурата на разглежданите четири бизнес модела, както и OKR за напредъка.

 

Динамика на промените и фокус върху краткосрочния контрол и адаптирането на OKR. Принципи в прилагането на OKR:

(1) Фокус върху приоритетните цели (Focus and Commitment to Priorities)

(2) Вертикална и хоризонтална координация на целите (Alignment and Connecting for Teamwork)

(3) Текущ контрол на напредъка и гъвкаво адаптиране (Tracking for Accountability)

(4) Разширяване на целите и надхвърляне на резултата (Stretch for Amazing)

 

Практическа работа

Пример за взаимна връзка между целите и очакванията на заинтересованите лица и на организацията в бизнес модела.

Развиване на причинно-следствена връзка между KPI и ОКР за контрол на напредъка.

Примери от различни индустрии (производство, услуги, търговия) за прилагане на четирите принципа в развиването на ОКR по структурата на организацията.

Самостоятелно упражнения за развиване на причинно-следствена връзка между цели, очаквани резултати и избор на подходящи OKR.

Обсъждане на резултатите

 

Дискусия върху приложимостта на разгледаните техники за анализ  към собствената организация на участниците

 

 

Обобщение на курса. Въпроси и отговори.

 

 

Забележка: Посочените примери са за стандартен курс. При вътрешнофирмено обучение примерите се адаптират според индустрията на участниците в обучението.

 

За преподавателите

Светлана Дренска, PhD

Управител на Училище за бизнес компетенции. Сертифициран мениджър и преподавател. Доктор по математика и механика (БАН), професионален бакалавър по мениджмънт (OUBS, UK). Притежава опит като финансов мениджър. Повече от 25 годишен опит като преподавател. Ръководи програмите по EBC*L (The European Business Competences Licence) и професионалните програми за квалификация.

Силвия Димитрова, Магистър по счетоводство и контрол, MBA

Има повече от 20 години опит като счетоводител на Летище Варна и като мениджър по финансов анализ и планиране във Fraport Twin Star Airport Management на летища Варна и Бургас. Експерт е в областта на контролинга, внедряването и оперирането на система от ключови показатели.

 

 

Учебни пътеки

Стратегическо планиране

❷ Бизнес планиране

❸ Финансов анализ

Бонус

Участниците в това обучение получават 10% отстъпка от цената на всяко следващо обучение на Училище за бизнес компетенции, в което се включат

 

Въпроси и отговори за курса

Подходящ ли е курсът за бизнес анализатори?

Да. Курсът е специално проектиран за бизнес анализатори, мениджъри, специалисти по планиране и контролинг. Разбирането на бизнес модела на организацията, на ключовите области за резултат и избора на подходящи KPI и OKR са съществени за цялостното разбиране на бизнеса, както и за планирането, измерването, анализа и управлението на неговата ефективност.

Какво ще науча в този курс?

Ще научите един универсален подход за планиране и анализ на изпълнението, основан на анализа на бизнес модела на организацията с фокус върху KRA, KPI и OKR.

Има ли предварителни изисквания за курса?

Курсът няма предварителни изисквания към участниците.

За кого е курсът?

Курсът е за бизнес анализатори, мениджъри на различни управленски нива, специалисти по бизнес планиране и контролинг.

На какви езици е обучението?

Училище за бизнес компетенции провежда обучението на български и английски език. Тук са посочени цените за обучение на български език. Потърсете ни, ако желаете обучение на английски език.

Какъв е методът на обучение?

Лекции и дискусии. Изследване на реалистични примери и бизнес казуси за анализ на иновативни бизнес модели в различни индустрии. Практически упражнения за работа с KRA, KPI и OKR .


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

07 юни 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

28 май 2024;
Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Ръководене на ефективни ИТ екипи 🢒

11 юни 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

31 май 2024;
Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

06 юни 2024;
Отворени курсове