Защо мениджърите трябва да са наясно с „финансовия език“?

 

Финансите  остават „грозното пате“ в програмите за обучение на мениджъри, защото имат репутацията  на труден и сложен предмет, асоцииран с трудностите, които  мениджъри “ нефинансисти“ срещат при разговор със свои колеги от финансовите отдели. Неприятният минал опит при „сблъсък“ с финансови данни е една от сериозните причини за мениджъри да не участват в такова обучение. Защитното мото е „това не е моя работа, има кой“.

След шумния провал на Енрон, Уърлдком и Маркони тази илюзия в мисленето на някои мениджъри  вече не може да даде гаранция за успешна работа, когато липсва разбирането на „финансовия език“. Това прави обучението на мениджърите „нефинансисти“ в областта на финансите критично важна цел. Това се отняса с еднаква сила както за мениджъра от по-високо ниво, така и за линейните нива на супервайзорите и екипните лидери.

Традиционно компаниите обучават своите мениджъри в областта на лидерството, стратегическото мислене, взeмането на решения. Същевременно не осъзнават, че уменията да се вижда „цялата картина“ и  да се четат с разбиране финансовите документи  – баланс, приходи и разходи, парични потоци, ще направи тези мениджъри още по-гъвкави и уверени в начина, по който планират, контролират и организират дейността си.

Проучвания на американския пазар показват, че само около 50% от висшите мениджъри разбират какво съдържа финансовият документ за печалбата. Приблизитено подобен е резултатът за разбирането на термина „работен капитал“ и смисъла му в управлението на дейността. Само около  30% от мениджърите могат да обяснят какво означава „дисконтиран паричен поток“ и да използват това понятие с увереност, когато подготвят проектни предложения.

Уменията за прилагане на техниките на финансовия контрол и вземане на решения са в основата на бизнес успеха, като част от общите аналитични умения за разбиране на бизнес средата.

Когато трябва да се вземе финансово решение, гледната точка на HR мениджъра, IT мениджъра, Мениджъра по продажби, може да бъде изключително важна, но ще добави стойност само ако бъде представена с разбиране за финансовите последствия.

Някои типични въпроси, които нефинансовият мениджър ще бъде в състояние да си зададе, ако има финансовата грамотност са:

· Кои са финансовите ни приоритети?

· Този проект финансово рентабилен ли е?

· Защо реалните ни резултати превишават бюджетните?

· Как да подобрим паричния си поток?

.Защо маржа на печалбата ни е толкова нисък?

· Дали да приемем допълнителната поръчка, ако имаме свободен капацитет?

· Какъв е приносът на отделните ни продукти и клиенти към приходите на компанията?

.Защо висока рентабилност и висока ликвидност са конфликтни цели?”

Как можем да помогнем на мениджърите, за да участват равностойно в обсъждания, основани на финансова информация и да имат самочувствието, че поставят правилните въпроси?

За тях предлагаме тридневния си курс „Финанси за нефинансисти“. Запознайте се с предложението ни за обучение от Календара на училището за месец  юли.