Ефективното лидерство изисква да бъдеш компетентен за работа с хора и едновременно да притежаваш бизнес компетентност.  И най-харизматичният лидер не звучи убедително и целите му изглеждат повърхностни, когато му липсва разбиране за икономическата и пазарна логика в бизнеса.

Какво означава „бизнес компетентност“ и как можем да помогнем?

Това не е отделно умение или познание, а по-широка палитра от компетенции, които изграждат разбирането на комплекс от аспекти в бизнеса, включително:

  • Пазарна перспектива – Какво се случва с пазарните реалности в сегмента, в който  оперира компанията? Какво искат клиентите? Кои са конкурентите и какво предлагат? Кои са тенденциите в технологиите и работата с хора, които „преформатират“ начина на правене на бизнес в сектора? Как се позиционира в това състезание компанията, каква е добавената стойност, която предлага и как лидерите подпомагат и утвърждават това?

Нашите курсове по „Проектиране и анализ на Бизнес модели“, „Стратегическо и Бизнес планиране“, „Разбиране на маркетинга и продажбите“, сертификационният курс EBC*L ниво В „Бизнес планиране, маркетинг и продажби“, са градивни блокове в компетентността за разбиране на пазара и управление на бизнеса за конкурентоспособност.

  • Финансова грамотност – Разбират ли лидерите ефекта, който предприетите от тях действия и взетите решения ще имат върху крайните финансови резултати? Добрата представа за основните финансови отчети и показатели, за печалбите и рисковете на различните решения, дава шанс да бъдат гъвкави в планирането и да мислят с финансови сценарии, като балансират между рентабилност, натоварване на капацитета и паричeн поток.

Сертификационните ни курсове ЕBC*L A „Финанси за нефинансисти“, EBC*L B „Бизнес планиране, Финансово планиране и оценка на инвестиции“, „Финансов анализ“ и „Бюджетиране“, предлагат знание и разбиране на финансовата аргументация в управленските решения стъпка по стъпка. Подобряват разбирането и основното интерпретиране на финансовите документи. Упражняват прилагането на умения за вземане на оперативни решения и по-добра оценка на инвестиционни предложения. 

  • Системно мислене за бизнеса– В условията на динамичен пазар, непрекъсната промяна в технологиите и изискванията на клиентите, бизнес лидерите трябва да инициират промени за непрекъснати подобрения и конкурентно предимство. Това означава, че с всяко решение за промяна, трябва да бъдат отговорни за ефекта върху всички свързани дейности, процеси, служители и свързани лица.  Способността да видиш „цялата картина на бизнеса“ и взаимната зависимост на оперативните процеси, структури и финанси в компанията е важно условие в управлението на промяната.

Курсовете ни по управление на проекти и проектни екипи – PRINCE2, AGILE PM/BA, „Управление на промяна“, „Реинженеринг на бизнес процеси“, EBC*L C „Лидерство и мениджмънт в организацията“, демонстрират принципи, подходи и практически техники за въвеждане на подобрения и промени с внимание върху хората, процесите и отношенията в дейността.