persuationВладеете ли езика на бизнес комуникацията?
Как градите доверие сред колеги и партньори в глобален екип?
Адаптирате ли стила си към „другата  страна“ в  комуникацията?
Съобразявате ли се с организационната структура, правила и политики за формална комуникация?
Как комуникирате в условията на динамична работна среда?

Отговори на тези въпроси можете да получите в двудневния курс на Училище за бизнес компетенции „Бизнес комуникация в глобален екип“.

Цели

Да се представят важни принципи и техники за ефективната комуникация. Да се развият комуникационни умения, приложими в работна среда – с партньори, колеги, между екипи и отдели, в условия на глобален екип.

Форми на провеждане:

 • български или английски език по избор на клиента
 • присъствена – двудневен курс
 • онлайн двудневен курс

 

Теми

Първа сесия

„Компас“ – игра за представяне на себе си в комуникацията

1 . Въведение в принципите и предизвикателствата на бизнес комуникацията

Първото впечатление – вербални и невербални символи в автопрезентацията и създаването на очаквания, сигналите от „фона“. Цели и структура на съобщението.  Как въздействаме? Бариери пред ефективната комуникация – личностно поведение и среда

Практика: Примери от съобщения – „Какво разбрахте?“ Ролева игра – Въздействие чрез съобщение.

Качество на комуникацията – важните въпроси. Умения за активно подкрепящо слушане, задаване на въпроси, перифразиране, насочване. Планирани и спонтанни ситуации в комуникацията. Какво ни притеснява и как да го преодолеем?

2. Особености на личностните стилове в комуникацията

Защо не ни разбират? Ценности, вярвания, очаквания в комуникацията. Стилове на комуникация. По какво се различават в поведението и очакванията си хора с различен стил на комуникация? Как да се адаптираме към различните стилове?

Практика: Самооценка на личен стил. „Разпознай стила и се подготви!“ –  анализ по казуси.

Агресивен, асертивен, пасивен стил на комуникация – типични фрази, поведение и нагласи. Изграждане на доверие чрез асертивен стил на комуникация. „Трудните в комуникацията“ – подходи за справяне. Техники за преодоляване на бариерите и отстояване на позиция.

Практика: Ролева игра по 4 сценария за прилагане на техники за асертивна комуникация, адаптиране към комуникативния стил на другата страна.

Втора сесия

3. Писмената комуникация и разговори по телефона

Правила за писането на документи – доклад, инструкция, имейл съобщение. „Фонови сигнали“ в писмените документи. Какво дразни получателите на имейли? Структура в имейла, съдържание и подбор на изразни средства, изискване към качеството на съобщенията. Чувствителни теми в имейлите и подбор на подходящи изразни средства, съобразени с културните различия на кореспондентите. Принципи за подготовка  ипровеждане на разговор по телефона.

Практика: Упражнение за писане на имейл към колеги/ клиенти, с различен контекст:

 • информативен мейл
 • имейл за предлагане на решение за проблем
 • имейл за уточняване на задание или оперативни условия
 • имейл след провеждане на работна среща
 • провеждане на телефонен разговор, когато си инициатор и когато те търсят.

Сесия 3

Практика: „Как четем и интерпретираме писмени текстове?“ тест

4. Устна комуникация в организацията, в работния екип и с други екипи

Аспекти на комуникацията, като илюстрация на организационната култура. Оперативна работа и ежедневна комуникация с хората – провеждане на оперативки с екипа, индивидуални срещи за даване на обратна връзка, работни срещи за решаване на проблем и др.

Избираеми практически упражнения:

 • Подготовка и разчитане на инструкция за производство на продукт.
 • Провеждане на работни срещи с различно предназначение и обхват,овладяване на трудни участници и ситуации;
 • Паралелни ролеви игри по 2 сценария – с колеги в екипа и с клиенти.
 • Даване на положителна или негативна обратна връзка към колега в екипа – фактори за въздействаща обратна връзка.
 • Опция за присъствено обучение: Ролева игра с прилагане на метод за латерално мислене „Шестте шапки на ДеБоно“.

Сесия 4

5. Бизнес комуникация в условия на различия

Рамка от принципи за културните различия с елементи: отношение към времето, изграждане на респект и доверие, изисквания към деловата комуникация, начин на даване на обратна връзка, подход към вземане на решения, аргументация, възприемане на статута и индивидуалната власт и др.

Практически казуси за глобални екипи/клиенти с алтернативни сценарии според участниците в обучението:

 • глобални екипи с културни различия (екипи/клиенти от различни части на Европа, Азия, Америка, арабски страни)
 • физически отдалечени екипи.
 • опция: междукултурни различия в комуникация с международни клиенти

Практическата работа в обучението включва – индивидуални и екипни упражнения, ролеви игри, анализ и обсъждане на ситуации от казуси, споделяне на личен опит.

Ползи за участниците

По време на обучението участниците споделят своя опит и практика в работата. Придобиват идеи  за нови подходи и инициативи, които могат да приложат  в работата си от примери за различни индустрии. Имат възможност да обсъждат мнения и идеи за практически ситуации с другите. Тръгват си с разбиране за  различните фактори с влияние върху ефективността на бизнес комуникацията и особеностите при междукултурната комуникация.

Продължителност и формат

16 академични часа, 2 дни, присъствен или он-лайн семинар през Zoom

Цена

Цена за един участник на български език:

онлайн- 566 лв.

присъствено- 645 лв.

Цена за един участник на английски език:

онлайн- 315 €.

присъствено- 396 €.

          Цени за вътрешнофирмено обучение на групи до 15 души на български или английски език – по договаряне.

Цените са без включен ДДС.


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

07 юни 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

28 май 2024;
Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Ръководене на ефективни ИТ екипи 🢒

11 юни 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

31 май 2024;
Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

06 юни 2024;
Отворени курсове