Какво ще научите в този курс?

Ако сте бизнес анализатор, мениджър, софтуерен инженер или специалист по ISO-системи за управление, в този курс ще научите за структуриран подход за проектиране и драматично подобряване на бизнес процеси.

В края на курса трябва да имате необходимите знания, за да виждате голямата картина на бизнеса и бизнес процесите, които го осъществяват. Ще знаете как да проектирате и моделирате процеси с графичния език BPMN (Business Process Model and Notation). Ще научите как се прави реинженеринг на процесите, така че да се постигне съществено подобряване на изпълнението на предприятието.

Продължителност и форма

24 учебни часа

Онлайн или присъствено обучение водено от преподавател

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции. Училище за бизнес компетенции е лицензиран Център за професионално обучение с Лицензия № 200512301, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Цени

За обучение на един  участник

Онлайн – 836 лева

Присъствено – 968 лева

За вътрешнофирмено обучение на група до 15 души

Присъствено – 4940 лева

Всички цени са без включен ДДС

Съдържание на курса

Въведение

Бизнес процеси

Определения. Характеристики. Предизвикателства по жизнения цикъл на бизнес процесите. Три важни перспективи: на бизнеса, на информационните технологии, на добрите практики и ISO-стандартите за системи за управление на организациите.

Проектиране на бизнес процеси

Системи за управление на организацията – класически и процесен подход. Методи за анализ на бизнес процеси. Шест въпроса, на които трябва да отговорите. Проектиране на целите и проектиране на процесите, които ги постигат.

Практическа работа: Проектиране на бизнес процес

Реинженеринг на бизнес процеси

Реинженеринг на корпорацията и реинженеринг на бизнес процесите. Кога се налага реинженеринг на процесите? Еволюционна и революционна стратегия за реинженеринг на бизнес процеси.

Практическа работа: Анализ на бизнес процес за управление на заявки за услуги

Пряк път към проектирането и реинженеринга на процесите през бизнес модела на предприятието

Концепцията за бизнес модел. От дизайн или редизайн на предложение за стойност към клиентите, през дизайн на бизнес модел, който го произвежда и доставя, до проектиране на бизнес процесите, които го осъществяват.

Практическа работа: Реинженеринг на бизнес процеси в Business Rescue Services Ltd.

Адаптиране на генерични процеси от добри практики, ISO-стандарти за системи за управление и ИТ-системи

Адаптиране на процеси препоръчвани и изисквани от добри практики и ISO-стандарти за системи за управление, както и процеси вградени в информационни системи.

Ако решите да внедрите и сертифицирате Система за управление на организацията в съответствие с изисквания на ISO-стандарти: как успоредно с реинженеринга на бизнес процесите можете да разработите съществена част от системата.

Практическа работа: Water Heaters Inc. адаптира процес „Отчитане на услуги“ от ISO 20000-1 Системи за управление на ИТ услуги за да подобри обслужването на клиентите си

Проектиране на поведението на ролите в бизнес процес

Дизайн на поведение. Цикъл за създаване на навици. Дизайн на тригери, програми за поведение и награди.

Пример: Проектиране на поведението на търговския екип на Business Rescue Services Ltd.

Практическа работа: Дизайн на поведение

Документиране на бизнес процеси

Документиране на процеси в стила на ISO. Какво трябва да съдържа документът на бизнес процеса – минимални изисквания. Вербално и графично представяне на процес.

Практическа работа: Документиране на процес

Моделиране и управление на бизнес процеси

Нива на моделиране и управление: бизнес модел, дейности и инстанции на дейности; процеси и инстанции на процеси; задачи и инстанции на задачи. Проектиране на ключови показатели за процес. Внедряване на бизнес процеси. Управление на бизнес процеси.

Упражнение: Проектиране на KPI за процес

Инструменти за моделиране на бизнес процеси

Отвореният стандарт BPMN (Business Process Model and Notation). Основни елементи на BPMN. Софтуер за моделиране на бизнес процеси. Примери на бизнес процеси, моделирани с BPMN.

Упражнение: Моделиране на бизнес процеси с BPMN

Обобщение на курса. Дискусия. Въпроси и отговори

Бизнес казуси

Реинженеринг на бизнес процеси в Business Rescue Services Ltd.

Този бизнес казус проследява развитието на Business Rescue Services (BRS). BRS е стартираща консултантска фирма, която предоставя услуги за спасяване на фирми в затруднение. Бизнес казусът обхваща поредица от задачи за проектиране и реинженеринг на бизнес процеси. BRS започва с опростен бизнес модел и два ключови процеса. Първоначално тези бизнес процеси са моделирани с контролни списъци (чек-листи). Но бизнесът расте и се налага реинженеринг. Първоначално BRS прилага еволюционен подход за подобряване на процесите. Подобрените бизнес процеси се моделират с BPMN.

Промените в бизнес средата обаче изчерпват възможностите за еволюционно подобряване. Идва време за революционно подобряване на бизнеса. BRS трябва да направи решителни промени, затова прилага революционен подход за подобряване на процесите. За целта настройва за нуждите си процеси от добри практики и ISO-стандарти и проектира „от нула“ ключовите дейности и процеси. При това креативно използва идеи от различни дисциплини – маркетинг и директни продажби, Agile, дизайн на поведението на ролите в процеса, lean.

Последствията са сериозни промени в бизнес модела на BRS, на ключови дейности и процеси, автоматизиране на процесите чрез ERP и CRM системи.

Реинженеринг на бизнес процеси в Water Heaters Inc.

Water Heaters Inc. стартира като производител на традиционни бойлери. Компанията е първата, която предлага на пазара бойлер, управляван чрез интернет приложение за смартфони. За да запази конкурентната си позиция, компанията преосмисля портфолиото от услугите си и проектира нови услуги и процеси, за да реши ред проблеми, специфични за производителите и търговците с бяла техника. Компанията конструира процеси, реализиращи концепцията за дигитално предприятие и интернет на нещата.

Дизайн на поведението на търговския екип на Business Rescue Services Ltd.

Този бизнес казус демонстрира как BRS използва цикъла за създаване на навици, процеси, техники и ритуали, типични за управлението на Agile-проекти, за да преобразува поведението на членовете на търговския екип съответно на изискванията на новия процес за директни продажби.

За преподавателите

Огнян Дренски, MSc

Директор, водещ преподавател и консултант на Училище за бизнес компетенции. Има повече от 30-годишен опит като софтуерен инженер, ИТ-директор, технически и изпълнителен директор в ИКТ фирми. Сертифициран водещ одитор по ISO-системи за управление. Сертифициран проектен мениджър.

Анита Стоянова, Инж.

Инж. Анита Стоянова е водещ преподавател на Училище за бизнес компетенции и магистър по Управление на маркетинга. Притежава повече от 12 години опит в областта на маркетинга, рекламата и връзките с обществеността и повече от 6 години опит в развитието на продукти и управлението на проекти. Работила е във водещи български и международни компании в сферата на услугите и производството като Tesy, Yettel, Maersk, Teletek Electronics и други.

Учебни пътеки

Управление на организационната промяна

❷ Проектиране и анализ на бизнес модели

❹ Дизайн на услуги

Agile Business Analysis (AgileBA)

Бонус

Участниците в това обучение получават 10% отстъпка от цената на всяко следващо обучение на Училище за бизнес компетенции, в което се включат

Въпроси и отговори за курса

Подходящ ли е курсът за бизнес анализатори?

Да, курсът е подходящ за бизнес анализатори. Разбирането на една организация и промяната винаги обхваща анализа, проектирането или реинженеринга на бизнес процеси.

Какво ще науча в този курс?

Ще научите един универсален и икономичен подход за проектиране и драматично подобряване (реинженеринг) на бизнес процеси. Ще научите как да адаптирате генерични процеси от добри практики и стандарти към нуждите на вашия проект, как да моделирате процеси с BPMN и как да проектирате поведението на участниците в процеса. Ще знаете как да документирате бизнес процеси.

Има ли предварителни изисквания за курса?

Курсът няма предварителни изисквания към участниците.

За кого е курсът?

Курсът е за бизнес анализатори, мениджъри на различни управленски нива, софтуерни инженери, собственици на бизнес процеси, специалисти по системи за управление на база ISO-стандарти и добри практики.

На какви езици е обучението?

Училище за бизнес компетенции провежда обучението на български и английски език. Тук са посочени цените за обучение на български език. Потърсете ни, ако желаете обучение на английски език.

Какъв е методът на обучение?

Лекции и дискусии. Реалистични примери и бизнес казуси за проектиране и реинженеринг на процеси. Практически упражнения за моделиране на бизнес процеси с BPMN и свободно достъпен софтуер за моделиране на процеси.


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове