Бизнес процесите са управленските алгоритми на организацията. Те са в основата на създаването и доставката на стойност на клиентите. Все повече предприятия организират бизнеса си чрез процесен подход. Това ги изправя пред предизвикателството да проектират, внедряват, оперират, наблюдават, измерват, оптимизират, управляват и подобряват бизнес процеси.

За много предприятия обаче възможностите за лесни подобрения рано или късно се изчерпват. Тогава настъпва време за фундаментална промяна. Настъпва време за реинженеринг на бизнес процесите!

Този курс е посветен на реинженеринга на бизнес процесите в организацията. Той представя реинженеринга на бизнес процесите от три перспективи: на бизнеса, на информационните технологии; на добрите практики и ISO-стандарти за системи за управление на организациите.

Курсът представя универсален и лесен за прилагане подход за реинженеринг на бизнес процесите чрез инструментариума на бизнес моделите. Отчитат се изискванията и препоръките на управленски стандарти и добри практики, както и такива, вградени в информационните системи. За моделиране и визуализация на бизнес процесите се ползва стандарта BPMN 2.0, лесен за разбиране, както от страна на бизнеса, така и от ИТ-специалистите.

Ефективността на подхода се демонстрира чрез серия от реалистични казуси за реинженеринг на бизнес процесите в различни индустрии.

Курсът отговаря на няколко въпроса:

 • Каква е връзката между реинженеринга на организацията и реинженеринга на процесите?
 • Защо подобряването на работата на една организация означава реинженеринг на бизнес процесите?
 • Има ли прост и ефективен подход за реинженеринг на бизнес процесите?
 • Как да се адаптират и използват генерични процеси от добри практики и ISO-стандарти за системи за управление (PRINCE2, Agile, ITIL, ISO 9001, ISO 20000-1, ISO 22301, …) и от информационни системи (ERP, CRM, …) при реинженеринг на процеси?
 • Как да направим процесите в една ISO-система за управление да работят ефикасно?
 • Как да приложим някои популярни бизнес инструменти като Business Model Canvas и Value Proposition Canvas при реинженеринга на процесите, за да конструираме най-добрата стойност за клиентите и процесите за производство и доставка на тази стойност на клиентите?
 • Как да проектираме очакваното поведение на ролите в бизнес процесите и да мотивираме хората да следват това поведение?
 • Как да визуализираме бизнес процесите чрез BPMN (Business Process Model and Notation) и да ги подготвим за автоматизиране?

Ако желаете драстично да подобрите ефективността на вашата организация, присъединете се към този курс!

За кого е курсът?

Това обучение е подходящо за собственици на бизнеси, мениджъри на C-ниво, бизнес анализатори, собственици на бизнес процеси, собственици на ISO-системи за управление (Системи за управление на качеството, Системи за управление на услуги и др. подобни), процесни инженери, бизнес анализатори, ИТ-специалисти и консултанти.

Ползи за участниците

Ползите за участниците в това обучение са:

 • Знания за нов метод за реинженеринг на бизнес процесите в организацията чрез елегантния инструментариум на бизнес моделите;
 • Метод за реинженеринг на бизнес процеси, приложим за всяка индустрия;
 • Знания за еволюционния и революционния подход за реинженеринг на процесите;
 • Разбиране как могат да се ползват генерични процеси от добри практики и ISO-стандарти за системи за управление при реинженеринга на процесите. Как една ISO-система за управление може да бъде разработена, внедрена и поддържана в процеса на реинженеринга на бизнес процесите;
 • Знания как може да се проектира поведението на различните роли в процесите;
 • Знания за графичния език за моделиране на бизнес процеси BPMN  и за софтуерни инструменти за моделиране на бизнес процеси;
 • Практически насоки за внедряване на подхода за реинженеринг в организациите;
 • Много примери и нови идеи от практиката;
 • 100% от времето, посветено на съществени теми;
 • Учебни ресурси, предоставени в PDF.

Метод за обучение

 • Лекции и дискусии;
 • Реалистични примери и бизнес казуси за реинженеринг на бизнес процеси;
 • Практически упражнения за моделиране на бизнес процеси с BPMN и софтуер за моделиране на процеси;
 • Covid-19 отговорно обучение чрез интернет платформа.

Продължителност и форма

24 учебни часа, разпределени в 3 дни, онлайн семинар през Zoom или Webex.

Цена

Цена за един участник – 763 лв.

Специална цена за вътрешнофирмено обучение за група до 15 души – 4400 лв.

Цените са без включен ДДС.

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

Училище за бизнес компетенции е лицензиран Център за професионално обучение с Лицензия № 200512301, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Език на обучение

Български или английски.

Преподавателски екип

Огнян Дренски, магистър по математика

Директор, водещ преподавател и консултант на Училище за бизнес компетенции. Има повече от 30-годишен опит като софтуерен инженер, ръководител на проект, ИТ-директор, технически и изпълнителен директор в ИКТ фирми. Сертифициран водещ одитор по ISO-системи за управление. Сертифициран проектен мениджър. Ръководи програмите на Училище за бизнес компетенции в областта на добрите практики и стандарти за управление на бизнеса и информационните технологии.

Д-р Боян Хаджиев

Доктор по международни отношения и външна политика. Специалист по международни спорове и конфликти, политическа икономика на международните отношения, външнополитически анализ и прогнозиране. Води обучения в програмата EBC*L и професионалните квалификационни програми с обхват екипни взаимодействия, конфликти, управление на промяната. Сертифициран проектен мениджър.

 

Програма и график на курса

Ден 1

1. Въведение в курса

2. Бизнес процеси

Определения. Характеристики. Предизвикателства по жизнения цикъл на бизнес процесите. Три важни перспективи към бизнес процесите: на бизнеса; на информационните технологии; на добрите практики и ISO-стандарти за системи за управление на организациите.

3. Реинженеринг на бизнес процеси

Началото: реинженеринг на корпорацията и реинженеринг на бизнес процеси. Общи насоки. Кога и защо се налага реинженеринг на бизнес процесите? Симптоми на недобре работещите бизнес процеси. Методи за анализ на бизнес процеси. Две основни стратегии за подобряване на бизнес процесите: еволюционна и революционна. Кога и кой от двата подхода да изберем?

Упражнение: Анализ на процес за управление на заявки за услуги.

4. Пряк път към реинженеринга на бизнес процесите чрез бизнес модела на организацията

Концепцията за бизнес модел. Деветте градивни блока на бизнес модела. Два елегантни бизнес инструмента: Business Model Canvas и Value Proposition Canvas. Прилагане на инструментариума на бизнес моделите за реинженеринг на бизнес процеси. Алгоритъм за реинженеринг на бизнес процеси и как работи в еволюционен/революционен режим. От анализ и дизайн на предложението за стойност към потребителския сегмент, към дизайн на бизнес модела за производство и доставка на тази стойност на клиентите и конструиране на процесите, които го осъществяват.

Бизнес казус: Реинженеринг на бизнес процеси в Business Rescue Services Ltd.

Ден 2

Бизнес казус: Реинженеринг на бизнес процеси в Water Heaters Inc.

5. Адаптиране на генерични процеси от добри практики, ISO-стандарти за системи за управление и ИТ-системи

Отчитане на препоръките и изискванията на добри практики, ISO-стандарти за системи за управление, както и добри практики и процеси, вградени в популярни информационни системи. Ако решите да внедрите и сертифицирате Система за управление на организацията в съответствие с изисквания на ISO-стандарти: как успоредно с реинженеринга на бизнес процесите можете да разработите съществена част от системата.

Упражнение: Water Heaters Inc. прави реинженеринг на процес за обслужване на клиенти, като адаптира процес „Отчитане на услуги“ от ISO 20000-1 Системи за управление на ИТ услуги.

6. Проектиране на поведението на ролите в бизнес процес

Дизайн на поведение. Цикъл за създаване на навици. Дизайн на тригери, програми за поведение и награди.

Пример: Проектиране на поведението на търговския екип на Business Rescue Services Ltd.

Упражнение: Дизайн на поведение.

7. Документиране на бизнес процеси

Документиране на процеси в стила на ISO. Какво трябва да съдържа документът на бизнес процеса – минимални изисквания. Вербално и графично представяне на процес.

Упражнение: Документиране на процес.

Ден 3

8. Моделиране и управление на бизнес процеси

Нива на моделиране и управление: бизнес модел, дейности и инстанции на дейности; процеси и инстанции на процеси; задачи и инстанции на задачи. Специфични ключови показатели (KPIs) в блоковете на бизнес модела и използването им за управлението на бизнес процес. Проектиране на специфични KPI за процес. Внедряване на бизнес процеси. Управление на бизнес процеси.

Упражнение: Проектиране на KPI за процес.

9. Инструменти за моделиране на бизнес процеси

Какъв инструмент за моделиране на бизнес процеси да изберем, така че моделите да бъдат лесни за разбиране, както от страна на бизнеса, така и от страна на ИТ? Отвореният стандарт BPMN (Business Process Model and Notation). Основни елементи на BPMN. Софтуер за моделиране на бизнес процеси. Примери на бизнес процеси, моделирани с BPMN.

Упражнение: Моделиране на бизнес процеси с BPMN.

10. Обобщение на курса. Дискусия. Въпроси и отговори.

Бизнес казуси

Реинженеринг на бизнес процеси в Business Rescue Services Ltd.

Този бизнес казус проследява развитието на Business Rescue Services (BRS). BRS е стартираща консултантска фирма, която предоставя услуги за спасяване на фирми в затруднение. Бизнес казусът обхваща поредица от задачи за проектиране и реинженеринг на бизнес процеси. BRS започва с опростен бизнес модел и два ключови процеса. Първоначално тези бизнес процеси са моделирани с контролни списъци (чек-листи). Но бизнесът расте и се налага реинженеринг. Първоначално BRS прилага еволюционен подход за подобряване на процесите. Подобрените бизнес процеси се моделират с BPMN.

Промените в бизнес средата обаче изчерпват възможностите за еволюционно подобряване. Идва време за революционно подобряване на бизнеса. BRS трябва да направи решителни промени, затова прилага революционен подход за подобряване на процесите. За целта настройва за нуждите си процеси от добри практики и ISO-стандарти и проектира „от нула“ ключовите дейности и процеси. При това креативно използва идеи от различни дисциплини – маркетинг и директни продажби, Agile, дизайн на поведението на ролите в процеса, lean.

Последствията са: сериозни промени в бизнес модела на BRS, на ключови дейности и процеси, автоматизиране на процесите чрез ERP и CRM системи.

Реинженеринг на бизнес процеси в Water Heaters Inc.

Water Heaters Inc. стартира като производител на традиционни бойлери. Компанията е първата, която предлага на пазара бойлер, управляван чрез интернет приложение за смартфони. За да запази конкурентната си позиция, компанията преосмисля портфолиото от услугите си и проектира нови услуги и процеси, за да реши ред проблеми, специфични за производителите и търговците с бяла техника. Компанията конструира процеси, реализиращи концепцията за дигитално предприятие и интернет на нещата.

Дизайн на поведението на търговския екип на Business Rescue Services Ltd.

Този бизнес казус демонстрира как BRS използва цикъла за създаване на навици, процеси, техники и ритуали, типични за управлението на Agile-проекти, за да преобразува поведението на членовете на търговския екип съответно на изискванията на новия процес за директни продажби.


Вижте още от: Отворени курсове

FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

01 апр. 2023;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Администрация (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

04 апр. 2023;
Отворени курсове
Бюджетиране 🢒

03 апр. 2023;
Отворени курсове