Проект „Първа работа“ на ОП РЧР дава шанс за това!

           Агенция по заng3a070етостта стартира подготвителна процедура на директно   предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за работодатели BG051PO001-1.1.12 „Първа работа” със средства от ОП „РЧР“

Ще бъдат набирани заявки от работодатели, готови да наемат безработни младежи в съответствие с нуждите им от работна ръка с определена квалификация.

На работодателите ще се предоставят поименни ваучери за професионално обучение и обучение по ключови компетентности на лица, регистрирани в дирекции “Бюро по труда”. Ще се предоставя професионално обучение:

  • по първа и втора квалификационна степен и
  • обучение по част от професия по първа, втора и трета квалификационна степен.
  • ще се предоставят обучения по ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 “Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 3 “Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите”, Ключова компетентност 4 “Дигитална компетентност” и Ключова компетентност 5 “Умения за учене”.

На работодатели, наели на съществуващи свободни работни места успешно завършилите обучението лица, ще се предоставят средства в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания към които се отнася разкритото работно място за период до дванадесет месеца, но не по-малко от 6 месеца.

За обучението можете да се възползвате от одобрените доставчици на професионални обучения и такива за ключова компетентност от Агенция по заетостта, каквото е и Училище за бизнес компетенции ЕООД /www.sbc.bg/ За повече информация за подаване на заявки от работодатели, прегледайте  http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5891 и подайте документи в ДБТ в район според адреса на фирмата.