Професионална квалификация

Специалност: Маркетингови проучвания

Професия: Сътрудник в маркетингови проучвания, втора квалификационна степен. Обучението е лицензирано от НАПОО.

Тази професионална програма има за цел да подобри общото разбиране за основни концепции и модели в областта на маркетинга и продажбите, както и да помогне за развиването на практически умения за извършване на маркетингови проучвания.

За кого е програмата?

Специалисти в областта на маркетинга и продажбите, които желаят да развият компетенции за проучване и анализ на пазара.

Учебни дисциплини

Програмата включва:

Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова компетентност

Основни икономически знания и умения
Основи на търговското право
Здравословни и безопасни условия на работа

Отраслово задължителни дисциплини за професионално направление

Делова кореспонденция

Работа в екип

Управление на времето

Специфични дисциплини за професията

Основи на маркетинга и продажбите

Търговски представител

Умения за ефективни продажби

Подготовка на проект за пазарно проучване

Работа с електронни таблици за анализ на данни

Работа с Google docs за съставяне на интернет анкети

Избираеми дисциплини

Презентационни умения

Създаване на Фейсбук страница и представяне в YouTube

Системи за управление на дейността – ERP, CRM

Продължителност и формат

  • Вариант при независимо финансиране

100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа или смесена форма – 4 месеца.

  • Вариант при финансиране с ваучер

100% Присъствена форма на обучение, включваща уеб-базирани електронни ресурси за самостоятелна подготовка и присъствени вечерни или съботно-неделни семинари всяка седмица, 8 месеца за пълна професия или 6 месеца за част от професия.

Разработване на индивидуални проекти за работното място с консултации на ментор

Цена

2500 лв. Цената е без включен ДДС.

Какво включва цената?

Обучение по акредитирана учебна програма от опитни преподаватели

Учебни книги, упражнения, казуси и тестове в електронен вид, достъпни в уеб-базирана платформа

Присъствени учебни семинари за присъствена или смесената форма на обучение, или консултации при дистанционната форма през Skype, електронна поща, форума на платформата

Заключителен изпит по теория и практика

Свидетелство за придобита професия за взелите изпита

 


Вижте още от: Професионални квалификации

FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

01 апр. 2023;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Администрация (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

04 апр. 2023;
Отворени курсове
Бюджетиране 🢒

03 апр. 2023;
Отворени курсове