Реинженеринг на бизнес процесите в предприятието

Всяко предприятие, по-рано или по-късно, е изправено пред предизвикателството да преосмисли бизнеса си. Причините могат да са много:

– Предстои внедряване на нова информационна система: ERP, CRM, BAM, ….;

– Предприятието има намерение да внедри или ресертифицира система за управление в съответствие с изискванията на някой от популярните ISO стандарти – 9001, 14001, 20000, 27001, …;

– Нещата не вървят добре, има нужда от радикални промени и пр.

Реинженерингът на бизнес процесите представлява фундаментално преосмисляне и пълно препроектиране на бизнес процесите за достигане на коренни подобрения в основните показатели на предприятието.

Много фирми осъзнават необходимостта от реинженеринг на бизнес процесите си. Въпросът е как да го направят?

Семинарът представя универсален подход към реинженеринга на бизнес процесите в предприятието. Бизнес процесите се картират върху бизнес модела на предприятието и се анализират с инструментариума на бизнес моделите. Очертават се ключовите дейности, които трябва да се преосмислят и необходимите за изпълнението им бизнес процеси. Ако е необходимо, се прави реинженеринг на бизнес модела. След това се проектират бизнес процесите.

За моделирането на бизнес процесите се ползва BPMN 2.0 – отворен стандарт за графично моделиране на бизнес процеси.

Отчитат се възможностите за ползване на генерични бизнес процеси от ISO стандарти и добри практики. Променените бизнес процеси се свързват с изискваните от ISO стандартите. така внедряването/ресертификацията по ISO става естествено и икономично.

Семинарът е интересен за фирми, спечелили финансиране за реинженеринг на бизнес процесите си, за ресертификация и внедряване на информационни системи по оперативни програми, за бизнес анализатори, собственици на бизнес процеси, ИТ специалисти и други подобни.

Семинарът ще се проведе на 14 февруари от 14.00 ч. в Училище за бизнес компетенции, София, ул. „Пиротска“ № 45 ет. 2, Офис 20.

Обикновено продължава около час и половина.

Семинарът е безплатен.