#ЗАЩО направихме курса Анализ на бизнес модели?

Най-важният въпрос, на който се опитваме да отговорим при проектирането на нов курс е ЗАЩО?, а не #КОЙ?.

ЗАЩО анализът на бизнеса, чрез анализ на бизнес модела е важен?

Около 92% от фирмите в България са микро, малки и средни предприятия. Преобладават фирмите с персонал под 10 души. Един или няколко човека са стартирали бизнеса. Обикновено те са специалисти в конкретна област – производство, търговия, консултации … и там наистина са добри.

Минава година. Статистиката в ЕС показва, че след 1 година „загиват“ около 10% от новосъздадените фирми. След 5 години „смъртността“ се приближава към 50%!

Възниква въпросът защо фирми, създадени от качествени специалисти и произвеждащи качествени продукти и услуги, загиват?

Нямам съмнения, че една от основните причини за неуспеха е липсата на ясен бизнес модел.

Концепцията за бизнес модел набра популярност през последните години. Повишеният интерес бележи началото си с бума на .com компаниите около 2000-та година.

Появата на интернет се превърна в тригер за появата и процъфтяването на множество нови бизнес модели, които изправиха пред изпитание традиционни бизнеси с дългогодишна история. Това се случи, защото интернет демократизира технологията. За да успееш в интернет ерата не е нужно да притежаваш скъпи активи. Компютър за 1000 лв., широколентов достъп до интернет и си в бизнеса: можеш да създадеш Skype или Facebook, Wikipedia или YouTube. Ключов фактор за успеха е бизнес моделът.

В процеса на търсене на шаблони за правене на бизнес в интернет редица автори очертаха и категоризираха типични интернет бизнес модели. Идентифицирани бяха и градивните блокове, които се срещат практически във всеки бизнес.

Александър Остервалдер, Ив Пинье и съавтори създадоха Business Model Canvas – шаблонът, върху който може да се очертае всеки бизнес модел (можете да го видите на картинката). Business Model Canvas помага да се опишат 9 блока, които са основа за всеки бизнеспотребителските сегментикаква стойност за всеки от тях предлага фирмата, по какви канали се доставя тази стойност, какъв тип отношения се изграждат с всеки потребителски сегмент, за какво ни плащат потребителите и какви са входящите парични потоци, кои са ключовите дейности и ключовите активи за работата на бизнес модела, които са ключовите партньори и доставчици и каква е структурата на разходите.

Очертани бяха и типични стилове на правене на бизнес.

И сега да се върнем на темата – ЗАЩО анализът на бизнеса, чрез анализ на бизнес модела е важен?

Защото бизнес моделът описва начина, по който една фирма създава стойност. Той е в основата на стабилния повтарящ се бизнес. Днес все повече конкуренцията е не между продукти, а между бизнес модели.

Следователно за фирмите е фундаментално важно да осъзнаят и отговорят на ред въпроси: Какъв е бизнес моделът им? Представени ли са 9-те блока от Business Model Canvas? Ясни ли са връзките между тези блокове и последствията, ако нещо в някой от блоковете се промени? Какво се случва във всеки от 9-те блока? Добре ли работят процесите във всеки от тях? Измерваме ли важните процеси? Имаме ли всъщност подходящи мерки? Какви са бизнес моделите на конкурентите? Как да сравним нашият бизнес модел с техния? Как да оптимизираме или изменим текущия си бизнес модел?

Класическите методи за бизнес анализ отговарят на част от тези въпроси. Анализът на бизнеса от аспекта на бизнес модела отговаря на останалите.

Ето ЗАЩО направихме курса Анализ на бизнес модели.