#ЗАЩО направихме курса Визуални техники за решаване на проблеми и представяне на идеи?

Решаването на проблеми е ежедневно предизвикателство за всеки бизнес.

Но дали хората от бизнеса систематично прилагат работещи стратегии за решаването на бизнес проблемите си? Когато си задавам този въпрос винаги се сещам за поговорката „Лисицата знае много хитрини, а таралежът само една, но голяма“. Тъжната истина обаче е, че няма една голяма хитрост, който да решава многообразието от бизнес проблеми. Затова стратегията на лисицата изглежда по-перспективна.

За да се справяме с проблемите, е добре да имаме ясна представа що е проблем и какви принципи и стратегии са приложими за решаването на бизнес проблеми.

От тълковните речници се вижда, че проблемите представляват сложни въпроси, които изискват разрешаване, изучаване или изследване. Проблемите могат да представляват трудност в разбирането или възприемането на нещо, задача, грижа, предизвикателство, изпитание, мъчнотия, усложнение, казус или същина.

Следователно систематичното решаване на бизнес проблеми може да изисква изучаване, изследване, разбиране и добра формулировка, възприемане, поставяне и решаване на задачи, справяне с предизвикателство, решаване на конкретни казуси, разбиране на същината и коренната причина за проблема, обяснение на решението и пр.

Понякога бизнесът има усещане за проблем, но какъв точно – не е ясно. Друг път целите и задачите са ясни, а решаването се крие в изобретяване на начин за постигането им.

Няма универсален алгоритъм за решаването на проблеми.  Но има стратегии и техники, които са приложими за решаването широки категории от проблеми.

Класически в това отношение е трудът на унгарския математик Дьорд Пойа (How to Solve It, 1945). Независимо, че трудът е на 70 г. е абсолютно актуален и днес. Оригинално „Как се решава задача“ е фокусиран върху обучението по математика. Но принципите и стратегиите, предложени от Пойа, са напълно приложими за решаването на бизнес проблеми. Идеите му широко се използват при създаването на изкуствен интелект и автоматизирането на процеса за решаване на проблеми.

Пойа формулира 4 принципа и множество стратегии за решаването на проблеми:

1-ви принцип: Разбери проблема

Първият принцип изисква да си отговорим на въпроси като: Разбирам ли проблема и терминологията? Какво трябва да  намеря, докажа, покажа, постигна? Мога ли да го преформулирам със свои думи? Мога ли да нарисувам картинка или диаграма, която ще помогне за решаването на проблема?

Отговорите на тези въпроси са важни за по-доброто разбиране, за формулировката на проблема с езика на лицето, заето с решаването на проблема, а също така и за бъдещото обяснение на решението.

2-ри принцип: Създай план

Целта е да се изберат и приложат ред стратегии. Например: Предположи и провери. Елиминирай възможности. Разгледай частни случаи. Напиши уравнение (например за точка на равновесие). Приложи евристики (прости правили и парченца знание, приложими за решаването на проблеми). Нарисувай картинка, графика, диаграма, карта, процес и въведи подходящи означения. Използвай модел. Опрости задачата и я реши. Реши обратната задача. Използвай главата си! Търси шаблон. и т.н.

Може отдавна да не сте отваряли учебника по математика, но сигурност прилагате някои от тези стратегии в практиката си. Какво прави вашият инженер, когато му зададете въпрос? Най-често вади молива и почва да скицира! Какво прави Amazon? Търси шаблони в поведението на купувачите! Какво прави един занаятчия? Може да не знае теоретична механика, но прилага прости евристики за да се справи с проблемите.

3-ти принцип: Изпълни плана

Планът трябва упорито да се следва. Някои от стратегите няма да проработят. Но и този урок е полезен – ще знаем, че не са приложими за решаването на подобни задачи и в бъдеще няма да губим време с тях в подобни ситуации.

Царски пътища в математиката няма. Като цяло така е и в бизнеса. Ако нямаш чичо владика (човек на подходящото място), трябва да се справяш сам. Важно е човек да не се отчайва, решаването на проблеми работи по този начин, дори за професионалистите. В краен случай, ако нито една стратегия не проработи – трябва да се създаде нов план.

4-ти принцип. Погледни назад

Проблемът вече е решен. Намерете време да прегледате направеното, за да видите кое работи и кое не. Това ще ви помогне да предвиждате коя стратегия ще ви помага да решавате проблеми в бъдеще.

Този принцип превръща организацията в учеща се организация. Решавайки проблеми организацията очертава границите на постиженията си. Достигайки границата, пред организацията се откриват нови хоризонти. Постигането им е предмет на решаване на нови проблеми.

И така, ние решихме да подготвим серия от курсове за систематичното решаването на бизнес проблеми.

Първият от тях е посветен на визуални техники за решаването на бизнес проблеми и представяне на идеи. Идеята се появи при разработването на курсовете за Проектиране и анализ на бизнес модели, Архитектурно моделиране и симулиране на информационни системи и Бизнес комуникации.

Графичното представяне на бизнес модела е важно. Още по-важно е, че еволюцията е формирала начина, по който хората гледат, виждат и мислят с образи. Затова използването на адекватни техники за визуализация при формулирането, анализа, разбирането, представянето на различните аспекти, решаването на проблема и представянето на решението е съществено. Оказа се, че съществуват и графични рамки, които позволяват да решаваме сложни проблеми само с помощта на лист, молив и прости картинки.

Откриването на начин, за решаване на сложни задачи с прости инструменти за визуализация е изключително мотивиращо! Ние решихме да го споделим с нашите клиенти и курсисти.