Гъвкаво управление на проекти при традиционно корпоративно управление

Опитът, натрупан от множество проекти показва, че традиционният подход на „водопада“ за управление на проекти в много случаи за съжаление не дава очакваните резултати. Причините могат да бъдат:

 • Във фазата на иницииране на проекта клиентът не е в състояние  да определи прецизно изискванията към продуктите или тяхната функционалност. Това силно затруднява или дори прави невъзможно планирането на целия проект.
 • Динамично променящата се среда на проекта по време на неговото изпълнение поражда твърде много искания за промени („клиентите не знаят какво искат“), затова в края на проекта ние получаваме нещо напълно различно от планираното.
 • Неефективна комуникация в рамките на проекта – на практика има два проектни екипа – по един от страна на клиента и доставчика, които са се окопали зад своите позиции. По-късно, ако възникнат проблеми, се „обстрелват“ с параграфи от договори и техните често твърде широки интерпретации.
 • Решението доставено от доставчика включва функционалности, които не се ползват от клиента, „защото нещо е трябвало да бъде включено в договора“.

Резултатът е, че проектът не е завършен навреме, клиентът не получава това, което очаква и продуктите са с лошо качество. Последствията за бизнеса са, че се забавя възвръщането на инвестицията и ползите от проекта или се забавя тяхното постигане.

Това са част от причините организациите да търсят други, по-гъвкави подходи за изпълнение на проекти. Обаче за организации, които вече имат стандарти за формално управление на проекти, популярни през последните години гъвкави подходи са несигурни и тяхното прилагане може да бъде рисково.

Такива организации се нуждаят от зрял гъвкав метод. Метод, който едновременно е гъвкав и в който е вградено управлението на проекти – Agile Project Management – AgilePM®.

Гъвкава доставка на продукти или гъвкаво управление на проекти?

Повечето гъвкави методи описват как да се внедрят по гъвкав начин продуктите на проекта , НО НЕ КАЗВАТ НИЩО за това, как проектът да се управлява по гъвкав начин. Дори за някои Agile методи, концепциите за „проект“ и „управление на прооект“ са откровено „анти – Agile“!

В този списък попадат „леките“ Agile методи, например Scrum, Lean и XP, които се характеризират с максималното опорстяване на компонентите. Такова опростяване работи добре като решение за изграждане на екип, но за хора, които управляват проект на стратегическо или оперативно ниво, е твърде опростенческо. Такива методи не им осигуряват инструменти, които да им позволяват да контролират проект, изпълняван по гъвкав начин.

Agile Project Management

Agile-schemeAgilePM e базиран на DSDM® Atern® (Dynamic Systems Development Method Arctic Tern). Atern е едно изключение сред гъвкавите методи и принадлежи към така наречените „strong“ Agile methods. Този метод е бил разработен и винаги е бил основан върху концепциите за „проект“ и „жизнен цикъл на проект“. той въвежда гъвкавост и през същото време спазва режима на проектиране.

AgilePM комбинира съществуващите корпоративни управленски процеси с гъвкаво управление и доставка на продукти. Ролите и отговорностите за проектиране в AgilePM имат своите двойници в PRINCE2®. В AgilePM има 13 роли, определени на ниво проект и като решение за изграждане на екипа, които съответстват на няколко роли, включитено от PRINCE2:

 • Спонсор на проекта (еквивалент на Директор на проекта);
 • Бизнес визионер (еквивалент на Главен потребител);
 • Технически координатор (еквивалент на главен доставчик);
 • Ръководител на проект;
 • Лидер на екип (еквивалентен на Ръководител на екип).

Управленските продукти, описани в AgilePM не са задължителни, но когато се използват напълно покриват нуждите на проекта. Те включват Техническо задание (еквивалент на Резюме на проекта), Бизнес казус, План за доставка и План за разгръщане (еквивалент на Проектен план), Дневник за рисковете (аналог на Регистъра на рисковете), Дневник на проблемите (аналог на Регистъра на проблемите) и пр.

AgilePM позволява за гъвкави проекти н организации, които изискват стандарти, ръководене и прозрачност в управлението на проектите, по-голямо фокусиране върху автономността на екипа при вземането на проектни решения. Това е резултат от философията на Agile, която позволява на проектния екип да доставя точните решения, при спазване на планираните разходи и изискваното качество, така, че да посрещнат нуждите на клиента.

Agile Project Management – Обучение и сертификати

Обучението по AgilePM е проектирано за хора, работещи в проектна среда, които желаят да използват философията на Agile в своята работа.

Цели на обучението

AGILE_standard

 • Да обясни на основите и принципите на гъвкавите проекти;
 • Представяне на есенцията на гъвкавото управление на проекти;
 • Представяне на различните стилове на управление, необходими за внедряването на гъвкави проекти (разлики относно „традиционните“ проекти);
 • Показване на възможностите за свързване на AgilePM с PRINCE2;
 • Подготовка на участниците за сертифициране по AgilePM Foundation и AgilePM Practitioner.

Ползи за участниците

 • Придобиване на съвременни знания, лесни за внедряван в съществуващата проектна среда;
 • Разбиране на различните стилове за управление, нужни за гъвкавите проекти, и тяхното сравняване с традиционните стилове за управление на проекти;
 • Придобиване на умения за изграждане и развитие на добри отношения и сътрудничество между представителите на бизнеса и на технологията;
 • Способност да комбинират традиционните методологии за управление на проекти с гъвкав метод, за да се отговори по-добре на бързо променящата се бизнес среда;
 • Намалява времето и се увеличава броят на успешните проекти чрез ангажиране на заинтересуваните лица, както осигуряване на обратна връзка и ефективен контрол върху проекта.

Ползи за организацията

 • По-кратко време за постигане на промени в бизнеса, с по-ниски разходи и намален риск, чрез отчитане развитието на проекта относно очакваните бизнес предназначения;
 • Свързване на AgilePM с действащите в организацията  методологии за управление на проекти (PRINCE2) и процеси за управление на качеството, и като резултат  – увеличаване на броя на успешно завършените проекти;
 • Използване на готовите, тествани и доказани в практиката гъвкави методи за управление на проекти, вместо създаването на свои собствени методи и учене чрез проби и грешки;
 • Постигане на по-добра комуникация и контрол върху изпълняваните проекти;
 • Осигуряване на професионално развитие на служителите и даване на възможност да постигнат AgilePM сертификация.

Ползи от участие в обученията, организирани от Училище за бизнес компетенции и OMEC

 • Участие в обучения, водени от опитни практици, от обучители проверени и  утвърдени от APM Group Limited – една институция, ангажирана с поддръжката и разработването на методологии и стандарти;
 • Възможност за споделяне на опит от проекти с останалите участници и преподавателите;
 • Възможност за постигане на сертификация – акредитираното обучение и комбинирано със сертификационен изпит за нивата Foundation и Practitioner;
 • Възможност за придобиване на широка гама управленски и професионални компетентности по други програми на Училището и OMEC.

За понече подробности разгледайте учебните програми на AgilePM Foundation и AgilePM Practitioner в раздел Сертификационни програми на този сайт.