Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, предоставя възможност на Работодатели да обучават своя персонал с облекчен бюджет посредством процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.057 „Умения“.

Процедурата допуска да се кандидатства за съфинансиране на три категории обучения:

  • Специфични обучения
  • Обучения по ключови компетентности
  • Професионални квалификации по част от професия или за придобиване на степен на квалификация

В случай че кандидатът  предвижда изпълнението на дейности по предоставяне на „специфични обучения“ за конкретното работно място/работен процес, то същите следва да са работодатели, попадащи в приоритетни сектори. За целите на процедурата, като приоритетни се приемат
следните сектори: сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и
ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните
услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда,
творческия и културния сектори.

Училище за бизнес компетенции има  опит и сертификация в доставянето на обучения, които са в помощ на внедряването на съвременни технологии в бизнеса и адаптирането му към динамиката на пазара и очакванията на клиентите. Разполагаме с капацитет за комбиниране на присъствени и уеб-базирани обучения за обучения с различна продължителност. Можем да добавим,  национална и международно призната сертификация, гарантираща качество на обучението.

Съвместно с работодателите, можем да проектираме подходящо учебно съдържание, гъвкаво настроено според нуждите на компаниите и конкретните бизнес казуси.

Срокът за подаване на проектни предложения е 03 май 2019г. Обадете се за среща!

Контакти:

тел. 359 2 822 10 70, моб. 0887457262,

мейл адрес:  office@sbc.bg