AMSIS за по-малко от 1 час!

Училище за бизнес компетенции ще проведе безплатен семинар за корпоративни и системни архитекти на големи организации. Нашата цел е да представим квалификационна програма за системни архитекти, основана на широко приложими архитектурни рамки, стандарти, добри практики и езици за архитектурно моделиране.

Събитието ще се проведе на 17 октомври 2013 г. от 16.00 часа в Училище за бизнес компетенции, ул. Пиротска № 45, Офис 20, София.

Защо да се включите в този семинар?

Осъществяването на бизнес визията и стратегията изправя съвременните организации пред сложни предизвикателства, които, ако не бъдат адресирани, могат да нанесат сериозни поражения. Значима част от тях изискват решаването на задачи за архитектурно моделиране и симулиране на системи.

Какво представлява архитектурата?

Няма общо прието определение. Ето няколко определения, които дават идея какво може да се разбира под понятието „Архитектура“.

Определение на Gartner Group

„Архитектурата на организацията (Enterprise Architecture) е процесът на превеждане на бизнес визията и стратегията в ефективна промяна на организацията, чрез създаване, комуникиране и подобряване на ключовите принципи и модели, които описват бъдещото състояние на организацияата и позволяват нейната еволюция“.

Определение на ISO 42010

Фундаментални концепции и свойства на система и нейната среда, въплътени в нейните елементи, отношения и принципите на нейното проектиране и еволюция“.

Определение на NAF (NATO Architecture Framework)

„Нормативно ограничение на свободата на проектиране“.

„Множество от принципи за проектиране“.

Специфични определения за архитектура са включени в архитектурните рамки TOGAF и DoDAF. Собствени идеи и определения за архитектура имат отделни организации.

Архитектури на организации и архитектури на системи

От определенията се вижда, че архитектурата е важна за въплъщаване на визията и стратегическите идеи на организациите в практиката, за дизайн както на бизнеса като цяло, така и на отделни системи. При това не само на информационни системи.

Архитектурата е важна, когато организациите разработват системи със собствени сили, но не по-малко важна, когато системи се поръчват на външни изпълнители – пряко или чрез обществени поръчки.

Прилагането на една или друга архитектурна рамка и подходящи инструменти за разработване на архитектурите на предприятия и системи може да се окаже ключов фактор за успеха на начинанието.

AMSIS -квалификационна програма за системни архитекти

AMSIS (Architecture Modeling and Simulation of Information Systems) е квалификационна програма за системни архитекти на Училище за бизнес компетенции.

Програмата е проектирана от градивни блокчета, които позволяват на курсистите да развият компетенции, фокусирани върху специфични аспекти на архитектурния подход:

1. AMSIS Foundation – представя основите на архитектурния подход; прави широк обзор на архитектурни рамки, концепции и инструменти; дава множество примери от държавния и частния сектор; включва обзор на езици за моделиране на архитектури. Обхваща упражнения и казуси.

2. AMSIS Practitioner – обхваща архитектурни рамки и езици за моделиране като TOGAF, ArchiMate и др., от които курсистите могат да сглобят нужното им множество от компетенции.