Какво ще научите в този курс?

Ако сте собственик или ръководител на ИТ-бизнес, ИТ-мениджър, управлявате ИТ-проекти или сте специалист по финанси и счетоводство, в този курс ще научите за основните процеси за управление на финансовите аспекти на ИТ. Ще знаете как да бюджетиране и осчетоводявате разходите за ИТ-услуги, как да създавате модели на разходите и как да използвате цените на ИТ-услугите, за да моделирате поведението на потребителите.

Ще знаете какви са изискванията и препоръките към управлението на финансите в ИТ, дадени в международни стандарти и добри практики като ISO 20000-1 ИТ—Системи за управление на услуги и ITIL. Ще знаете как да изготвяте бюджети за ИТ-проекти, управлявани по методологиите PRINCE2 или AgilePM. Ще научите как да пресмятате възвращаемостта на инвестициите в ИТ-проекти и в информационна сигурност.

Ще научите как новите бизнес модели в ИТ-индустрията и подкрепящите ги финансови модели могат да изведат вашата организация на ново ниво на зрялост и да се превърнат в конкурентно предимство.

Продължителност и форма

24 учебни часа

Онлайн или присъствено обучение водено от преподавател

 

Сертификат

 

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

Училище за бизнес компетенции е лицензиран Център за професионално обучение с Лицензия № 200512301, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение.

 

Цени

За обучение на един  участник

Онлайн – 836 лева

Присъствено – 968 лева

 

За вътрешнофирмено обучение на група до 15 души

Присъствено – 4940 лева

Всички цени са без включен ДДС

 

Съдържание на курса

Въведение във финансите за ИТ

Определения. Цели и задачи. Области на приложение. ИТ-услуги. Три основни процеса: ИТ-бюджетиране, ИТ-счетоводство и Таксуване за ИТ-услуги. Връзки с други процеси в ИТ-зоната. Цикъл на управлението на финансите за ИТ. Управление на финансовите аспекти на ИТ-проекти. Особености при прилагането на Agile или Waterfall методи.

Практическа работа: PM Soft Ltd. Project Management as a Service.

 

Разбиране на разходите за ИТ

Видове разходи. Бюджетни и реални разходи. Разходни и приходни центрове. Оперативни и капиталови разходи. Амортизация и методи за амортизация. Преки, непреки разходи, постоянни и променливи разходи. Валидни и невалидни разходи в ИТ-проекти. Специфични категории разходи в ИТ.

Практическа работа: Примери и упражнения за категоризиране на разходи за ИТ.

 

Добри практики и стандарти

ISO 20000-1 ИТ – Системи за управление на услуги, ITIL, PRINCE2 и Agile: Изисквания и препоръки към процесите за управление на финансовите аспекти на ИТ-услуги и ИТ-проекти.

Практическа работа: Как PM Soft Ltd. прилага добри практики и стандарти за управлението на финансовите аспекти на дейността си.

 

ИТ-бюджетиране

Процес за ИТ-бюджетиране. Цикли на бюджетиране. Три вида стойности на перата в бюджета. Оценка на перата в бюджета. Стратегии за бюджетиране. Бюджетиране по жизнения цикъл на ИТ-услуга. Бюджетиране на база бизнес модела на ИТ-услуга. Документиране на ИТ-бюджета.

Практическа работа: Изследване на примери за ИТ-бюджет. Разработване на бюджет за ИТ-услуга. Използване на бюджета с цел вземане на решение за изнасяне (outsourcing) на ИТ-дейности.

 

 

ИТ-счетоводство

Данъчно и управленско счетоводство. Счетоводни принципи и прилагането им за целите на ИТ-счетоводството. Варианти на внедряване на ИТ-счетоводство. Модели на разходите. Примери за модели на разходите по ИТ-услуги, по клиенти и др.п. Методи за разпределение на непреките разходи.

Практическа работа: Изследване на примери за модели на разходите. Разработване на модел на разходите.

 

Таксуване за ИТ-услуги

Политика за таксуване за ИТ-услуги. Таксуване за ИТ-услуги предлагани на вътрешни и външни клиенти. Предизвикателства при таксуване на вътрешни клиенти. За какво да таксуваме? Таксови единици. Методи за ценообразуване. Безплатни ИТ-услуги. Изготвяне на сметки, фактуриране. Цикли на таксуване. Използване на таксуването за ИТ-услуги за моделиране поведението на клиентите.

Практическа работа: Изследване на примери и бизнес казуси за таксуване за ИТ-услуги

 

Възвращаемост на инвестициите в ИТ-проект

Проекти. Бизнес казус на проект. Финансови аспекти на проект. Какво очакват да чуят спонсорите на един ИТ-проект? Статични и динамични методи за оценка на възвращаемостта на инвестициите. Payback period, Break Even Point (BEP), Return on Investment (ROI), Return on Security Investment (ROSI),  Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR). Използване на методите за оценка на възвращаемостта на инвестициите за пресмятане на конкурентни цени, при преговори с доставчик, при ограничен пазар, при пресмятане на обема на продажбите за постигане на желана нетна печалба и др. Използване на разчетите за възвращаемост на инвестициите за вземане на инвестициоони решения. Представяне на инвестиционен проект в ИТ.

Практическа работа: Пресмятане на възвращаемостта на инвестициите по различни методи.

 

Внедряване и опериране на управлението на финансите в ИТ

Пътна карта за внедряване на управлението на финансите в ИТ

 

 

Обобщение на курса. Дискусия. Въпроси и отговори

 

 

Огнян Дренски, MSc

Директор, водещ преподавател и консултант на Училище за бизнес компетенции. Има повече от 30-годишен опит като софтуерен инженер, ИТ-директор, технически и изпълнителен директор в ИКТ фирми. Сертифициран водещ одитор по ISO-системи за управление. Сертифициран проектен мениджър.

 

Светлана Дренска, PhD

Управител на Училище за бизнес компетенции. Сертифициран мениджър и преподавател. Доктор по математика и механика (БАН), професионален бакалавър по мениджмънт (OUBS, UK). Притежава опит като финансов мениджър. Повече от 25 годишен опит като преподавател. Ръководи програмите по EBC*L (The European Business Competences Licence) и професионалните програми за квалификация. Ръководи програмите по управленско счетоводство и контролинг.

Анита Стоянова, Инж.

Инж. Анита Стоянова е водещ преподавател на Училище за бизнес компетенции и магистър по Управление на маркетинга. Притежава повече от 12 години опит в областта на маркетинга, рекламата и връзките с обществеността и повече от 6 години опит в развитието на продукти и управлението на проекти. Работила е във водещи български и международни компании в сферата на услугите и производството като Tesy, Yettel, Maersk, Teletek Electronics и други.

 

Учебни пътеки

Финансов анализ

Бизнес планиране

Управление на ИТ-проекти. Практически аспекти.

Дизайн на ИТ-услуги

 

Бонус

Участниците в това обучение получават 10% отстъпка от цената на всяко следващо обучение на Училище за бизнес компетенции, в което се включат

 

Въпроси и отговори за курса

За кого е подходящ този курс?

Курсът е подходящ за ИТ-мениджъри, собственици и ръководители на ИТ-организации, специалисти по финанси и счетоводство. Разбирането на финансовите аспекти на информационните технологии са важни както за фирми, чийто основен бизнес са ИТ-услуги, така и когато организацията ползва ИТ за свои вътрешни цели..

Какво ще науча в този курс?

Ще научите основните процеси за управление на финансите в ИТ, как да пресмятате възвращаемостта на инвестициите в ИТ и в информационна сигурност.

Има ли предварителни изисквания за курса?

Курсът няма предварителни изисквания към участниците.

На какви езици е обучението?

Училище за бизнес компетенции провежда обучението на български и английски език. Тук са посочени цените за обучение на български език. Потърсете ни, ако желаете обучение на английски език.

Какъв е методът на обучение?

Лекции и дискусии. Реалистични примери и бизнес казуси в изследванато област.


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

07 юни 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

28 май 2024;
Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Ръководене на ефективни ИТ екипи 🢒

11 юни 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

31 май 2024;
Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

06 юни 2024;
Отворени курсове