OpenMLP

За проекта OpenMLP

 

ERASMUS+

От 01-10-2015г. SBC Училище за бизнес компетенции ЕООД стартира работа по проект, финансиран по програма Erasmus+ и категория „Стратегически партньорства“ за разработване на отворена мобилна учебна платформа.

 OpenMLP е проект с продължителност 24-месеца в категория KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices project, финансиран от Европейската комисия. Специфичните цели на проекта отговарят на формулираните от програма Erasmus + цели: развиване на базови и преносими умения за използване на иновативни технологии, като достъп до (свободен) мобилни приложения с учебно съдържание и изграждане на стратегически партньорства между образователни и бизнес организации за целите на развитието, доставката и използването на учебно съдържание, актуално за съвременната глобална бизнес среда в ЕС.

 

Партньори

 

Консорциума от партньори, които ще разработят резултатите – цел на проекта включва пет участника:

 • SBC Училище за бизнес компетенции ЕООД  (България) – координатор
 • ITC INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS, S.A. (Gran Canaria, Spain)
 • MENTORTEC SERVICOS DE APOIO A PROJECTOS TECNOLOGICOS SA (Portugal)
 • Business & Professional Women Praha II (Czech Republic)
 • Bilateral Chamber of Commerce Bulgaria-Romania (България)

 

Цели и резултати

 

Целите на проекта са:

 • Обмен на добри практики и програми за обучение и развиване на бизнес компетенции;
 • Развиване на устойчив отворен бизнес модел за създаване и предоставяне на мобилно учебно съдържание, който дава възможност за последващо развитие и разширяване на обхвата с отворен достъп за разширяване на мрежата от VET доставчици и партньори. Отвореният достъп за мрежата от партньори и доставчици ще осигури възможности за самофинансиране на платформата след края на проекта;
 • Развиване и доставка на учебно съдържание за постигане на компетентности с фокус МСП;
 • Разработване на съдържание за мобилно приложение за широка гама от мобилни устройства – смартфони, таблети, лаптопи и др,, за което да се предостави свободен достъп;
 • Развиване на стандарт за учебно съдържание, който да се използва от проектните партньори за целите на пилотното разработване и тестване на програми, а след края на проекта от други VET доставчици и бизнес организации, предприемачи, студенти и други заинтересувани страни за ползване на платформата;
 • Разработване на многоезично мобилно учебно приложение, достъпно за хора и организации в ЕС и мрежата от свързани лица в програма Erasmus+;
 • Прилагане на иновативна праткика в технологията за обучение;
 • Създаване на достъпно учебно съдържание за млади хора и обучението им чрез мобилни приложения, технология, която те вече ползват. Усвояване на съвременна ИКТ технология  за развиване на компетентности и пригодност на МСП и предприемачи в съвременните бизнес условия;
 • Трансфер на технологията (свободно за достъп мобилно приложение и отворен стандарт за учебно съдържание) към заинтересувани страни в рамките на ЕС и държавите, представени чрез партньори в проекта и в програма Erasmus+.

 

Очаквани резултати и ефект

Очакваният ефект е в няколко посоки:

 

 • Подобрена пригодност за работа и конкурентоспособност на МСП;
 • Подобрена пригодност на млади хора за Пазара на труда. Подобрен квалификационен профил и компетентности при кандидатстване за работа;
 • Развиване на мрежа от локални и регонални в ЕС партньори с интерес за принос към постигането на целите, формулиране в стратегията Европа 2020м които са насочени към млади хора, развиване на Пазара на труда и преодоляване на високите нива на безработица;
 • Повишаване на възможностите за достъп и създаване на партньорства между МСП, локални агенции, правителствени и бизнес организации и други свързани лица с положително влияние върху социалната, икономическа и политическа среда във всяка партньорска страна, както и постигане на споразумения за обмен на регионална информация;