Вземаме повод от последния уебинар от поредицата „Важни бизнес концепции, представени за 1 час“ на тема „Реинженеринг на бизнес процеси“. Един от зададените въпроси беше „ Как е отразена работата с хората в представения подход?“

Тук развиваме отговора в светлината на връзката на темите за управление на промяната в човешкото поведение и  реинженеринга на бизнес процеси.

„Реинженерингът на бизнес процеси е форма на съществена промяна за подобрение“

Основните аспекти в подхода ни в курса по „Реинженеринг на бизнес процеси“, които поставят фокус върху хората, са тези за работа със заинтересованите лица:

  • Оценка на въздействието на промяната и на готовността на различните групи заинтересовани лица с процеса за гарантиране на успешен реинженеринг;
  • Ангажиране на собствениците на процеса на ранен етап за активно участие в реинженеринга;
  • Прилагане на персонализирани комуникационни стратегии за поддържане на информираност и ангажиране на различните групи от заинтересовани лица;
  • Наблюдение на прогреса, контрол на напредъка от ангажираните лидери и предоставяне на прозрачност на резултатите, с възможности за непрекъснато учене и постигане на успех в реинженеринга.

Управлението на човешкия аспект в промяната е важен фактор за успеха на реинженеринга на бизнес процеси.

За да се постигне успешна трансформация в бизнес процесите, трябва да се възприемат и приложат основни принципи за работа с хора от  подхода за  управлението на организационна промяна. Умението да се оцени въздействието на променения процес върху ефективността на работа – време, използван капацитет, влагани ресурси, е критично.  Това въздействие се оценява и по отношение на ангажираните с модифицирания процес служители, мениджъри, други заинтересовани лица. Разбирането на това въздействие дава шанс за проактивно поведение, адресиране на потенциални рискове и постигане на повече ползи.

Оценката на готовността за промяна е ключова за успеха. По време на анализа и проектирането на променените бизнес процеси се разглеждат фактори, като лидерска подкрепа, ангажиране на служителите и съществуваща организационна култура. Чрез идентифициране на силни страни и потенциални бариери се развиват стратегии за преодоляване на съпротива и стимулиране на ангажирането за плавен преход към прилагането на променените процеси.

В портфолиото на Училище за бизнес компетенции курсът ни по „Реинженеринг на бизнес процеси“ естествено се интегрира и допълва от курсa „Управление на организационна промяна“ за пълноценно разглеждане на подхода към хората.