Change management                „Прогресът е невъзможен без промяна, а тези, които не могат да променят мисленето си, не могат да променят нищо!“

                                                               Джордж Бърнард Шоу

Курсът “ Управление на промяната“ е насочен към специалисти с отговорности за управление на дейности и/или проекти, свързани с промяна в политики, процеси, структури, иновации или подобрения в работна среда.

 

ЦЕЛИ НА КУРСА

 • да обясни обхвата от различни аспекти на организационната промяна с рамката 7S на  McKinsey,
 • да обоснове необходимостта от цялостен подход към управлението на промяната, който  интегрира проектния подход към бизнес промяна с лидерски подходи за промяна у хората,
 • да въведе рамка от принципи, модели и инструменти от добрата практика в управлението на промяна,
 • да илюстрира с практически примери процеси на управление на ограничена и комплексна промяна, в които проектните етапи за бизнес промяна се координират с комуникацията и подготовката на хората по модел ADKAR ,
 • да въведе и упражни в казуси избрани инструменти за управление на проект за бизнес промяна (бизнес казус, цели и метрики за резултати (KPI), план на дейности, графици) и инструменти за управление на човешкия аспект на промяната по модел ADKAR (свързаност на цели-смисъл- ценности с ндивидуални мотиватори, смисъл и очаквани ползи за различни свързани лица, план за справяне със съпротива на различни нива в организацията,  канали за споделяне и обратна връзка, мерки за устойчовост на постигнатите резултати),
 • да осигури среда за споделяне на личен опит, успехи, трудности и притеснения в процеси на промяна.

 

ПРАКТИКА

 • За корпоративни клиенти практическите упражнения могат да се фокусират върху  теми от контекста на организацията, така че да се разработят полезни подходи, инструменти за процеси на промяна.
 • За отворена група от участници се използват стандартни казуси, разработени в програмата
  • за ограничена промяна – въвеждане на нов софтуер/ продукт и
  • за комплексна промяна – промяна в структурата на компанията.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА

Двудневно присъствено обучение – 16 часа.

Двуседмично дистанционно обучение – 16 часа, включително:

  • 3 видеоконферентни връзки, от които 2 за въвеждане в темите: „Лична промяна“, „Организационна промяна“ и „Управление на съпротивата“,  и 1 за обсъждане на резултатите от самостоятелната работа в края на курса,
  • самостоятелна работа с упражнения и казуси,
  • 2 он-лайн теста за проверка на разбирането,
  • издаване на дигитален или печатен сертификат по избор.

ТЕМИ НА КУРСА

1. „Управление на лична промяна“.

Въвежда се и се коментира „кривата на реакцията при промяна“ на Елизабет Рос за човешкото поведение в ситуации на наложена промяна – страхове, съпротива и активно поведение. Нагласи за приемане на промяна – 5 групи реакции по модела на Е.Roger.

2. Управление на организационна промяна (Lewin)

 • „размразяване“ – „събуждането“ на чувство за неотложност на промяната,
 • „преход“ – управление на процеса в двата му аспекта – технически проект и ангажиране в подкрепа на хората,
 • „замразяване“ –  затвърждаване на постигнатото и преминаване към оперативен режим на работа.

3. „Инструменти“ в помощ на управлението на процес на ограничена промяна чрез примери – за очертаване на граници, обхват и зависимости, модел ADKAR за координация на проектен и комуникационен план за управление на съпротивата.

4. Техники за управление на съпротива по нива в организацията (матрица на Пю) – индивидуална, групова, организационна съпротива. Ангажиране на свързани лица и очертаване на съдействащи и противодействащи лица. „Персоната“ на средния мениджър и въвличането му в подкрепа на промяната.

ПРАКТИКА

Анализ по Казуси за ограничена промяна с алтернативни сценарии според аудиторията: въвеждане на нов продукт/ излизане на нов пазар/ въвеждане на нова технология/ реинженеринг на дейности, процеси и смяна на структура.

3.1 Планиране и организация по етапите в Проект за промяна.

3.2 Комуникационен план за работа със свързани лица и с хората от организацията в процеса на промяна. Управление на различните нива на съпротива – индивидуално, групово, организационно по етапите на Проекта. Канали за непреекъсната обратна връзка.

3.3 Приключване на процеса на преход и затвърждаване на промяната. Политики, процедури, стимули за постигане на устойчивост. Анализ и оценка на процеса и резултатите. Научените уроци.

Цена

Цена за обучение на един участник – 645 лв. присъствено, 566лв. онлайн

Вътрешнофирмено присъствено обучение на група до 15 души – 5980 лв.

Цените са без включен ДДС.

 


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

07 юни 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

28 май 2024;
Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Ръководене на ефективни ИТ екипи 🢒

11 юни 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

31 май 2024;
Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

06 юни 2024;
Отворени курсове