Професионален сертификат

Проучвания сред работодателите показват, че младите хора, влизащи в бизнеса, често не разбират практическата страна на функциите, които трябва да изпълняват. Липсва им разбиране за основни понятия, свързани с ежедневните разходи, за икономическата природа на бизнеса и за свързаните с това концепции, като ликвидност, рентабилност и производителност.

„EBC*L Business management“ е регистрирана професионална квалификация в ниво 4, NQF Австрия (Национална квалификационна рамка от образователни степени). Това е еквивалент на ниво 4 в ЕКР (Европейска квалификационна рамка) и ниво 4 НКР (НАПОО рамка от квалификации за професия в България).

Този професионален сертификат  гарантира баланс на техническата подготовка на специалистите с необходимото икономическо знание за бизнеса.

Като притежател на квалификацията „EBC*L Business management“,  ще придобиете  увереност за  по-самостоятелно планиране и икономическо аргументиране на идеи за подобрения, ще повишите професионалното си ниво в общуването с колеги от различни функции и отдели на „езика на бизнеса“.

Какво обхваща програмата?

Три учебни модула, практически казуси и изпити:

 • А1: Разбиране на финансовите документи и ключовите показатели за анализ
 • А2: Изчисляване и контрол на разходите и оценка на инвестиции
 • Аз: Корпоративно право и източници за финансиране на дейността
 • А4 Практика: Решаване на бизнес казуси

Продължителност и форма

Обучението е организирано в 3 учебни семинара и 3 консултации за подготовка за модулните изпити, разпределени в 4 календарни седмици.

Професионален сертификат се издава след успешното полагане на 3-те модулни изпита или след прилагане на налични сертификати EBC*L A, EBC*L B и процес на валидиране.

Форми на обучението:

 • Присъствено обучение
 • Дистанционно обучение

Цена

Цената за присъствено обучение е 1650 лв.

Цената за дистанционно обучение с включени онлайн уебинари е 1210 лв.

Сертификационните изпити са включени в цените.

Специална отстъпка 10% за ранно плащане – не по-късно от 30 дни преди началото на програмата.

Всички цени са без ДДС.

Какво следва?  EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия)

Професионалният сертификат EBC*L Business management носи кредити за признаване на курсове от Семестър 1 в програмата за  Диплома по мениджмънт EBC*L, акредитирана с образователна степен 5 в австрийската система за висше образование. Продължаването в програмата за диплома след придобит професионален сертификат EBC*L от ниво 4, води до признаване на положени изпити и приспадане на част от таксата.

Програма на обучението

Модул А1 Разбиране на финансовите документи и ключовите показатели за анализ на резултати

 • Цели на предприятието
 • Годишни финансови отчети: Баланс, Приходи и разходи, Парични потоци
 • Ключови показатели и резултати в дейността за анализ на състоянието

Модулен изпит 60 мин. 10-15 отворени въпроса в контекста на бизнес казус

Модул А2 Разбиране и изчисляване на разходите. Оценка на инвестиции

 • Цели на разходното счетоводство. Категории разходи и приложение в практиката
 • Калкулиране на разходи, себестойност, принос и ценообразуване
 • Центрове на отговорност в дейността на предприятието – кост център и профит център
 • Основи на инвестиционните изчисления

Модулен изпит 60 мин.

Модул А3 Корпоративно право и Финансиране на дейността

 • Договорно право
 • Корпоративно право
 • Право при несъстоятелност
 • Източници за финансиране на дейността

Модулен изпит 60 мин.

А4 Практика: анализ по казуси.


Вижте още от: Сертификационни програми

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове