Професионален сертификат

Проучвания сред работодателите показват, че младите хора, влизащи в бизнеса, често не разбират практическата страна на функциите, които трябва да изпълняват. Липсва им разбиране за основни понятия, свързани с ежедневните разходи, за икономическата природа на бизнеса и за свързаните с това концепции, като ликвидност, рентабилност и производителност.

„EBC*L Business administration“ е регистрирана професионална квалификация в ниво 4, NQF Австрия (Национална квалификационна рамка от образователни степени). Това е еквивалент на ниво 4 в ЕКР (Европейска квалификационна рамка) и ниво 4 НКР (НАПОО рамка от квалификации за професия в България).

Този професионален сертификат  гарантира баланс на техническата подготовка на специалистите с необходимото икономическо знание за бизнеса.

Като притежател на квалификацията „EBC*L Business administration“,  ще придобиете  увереност за  по-самостоятелно планиране и икономическо аргументиране на идеи за подобрения, ще повишите професионалното си ниво в общуването с колеги от различни функции и отдели на „езика на бизнеса“.

Какво обхваща програмата?

Три учебни модула, практически казус и изпити:

 • А1: Разбиране на финансовите документи и ключовите показатели за анализ
 • А2: Изчисляване и контрол на разходите и оценка на инвестиции
 • Аз: Корпоративно право и източници за финансиране на дейността
 • А4 Практика: Решаване на бизнес казус

Продължителност и форма

Обучението е организирано в 6 учебни семинара и 3 консултации по практическия бизнес казус и за подготовка за модулните изпити, разпределени в 6 календарни седмици.

Продължителността на обучението е 56 учебни часа, от които 48 за въвеждане и упражняване на темите в трите учебни модула, 6 учебни часа за подготовка на трите модулни изпита и 2 учебни часа за консултиране за практическия казус.

Професионален сертификат се издава след успешното полагане на 3-те модулни изпита и решаването на практически казус или след прилагане на налични сертификати EBC*L A, EBC*L B и процес на валидиране.

Форми на обучението:

 • Присъствено/ смесено обучение с интерактивни уебинари
 • Дистанционно обучение

Цена

Цената за присъствено/ смесено обучение с интерактивни уебинари е 1940 лв (€992).

Цената за дистанционно обучение е 1552 лв. (€793).

Сертификационните изпити са включени в цените.

Специална отстъпка 15% за ранно плащане – не по-късно от 30 дни преди началото на програмата.

Всички цени са без ДДС.

Какво следва?  EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия)

Професионалният сертификат EBC*L Business administration носи кредити за признаване на курсове от Семестър 1 в програмата за  Диплома по мениджмънт EBC*L, акредитирана с образователна степен 5 в австрийската система за висше образование. Продължаването в програмата за диплома след придобит професионален сертификат, води до признаване на положени изпити и приспадане на част от таксата.

Програма на обучението

Модул А1 Разбиране на финансовите документи и ключовите показатели за анализ на резултати

 • Цели на предприятието
 • Годишни финансови отчети: Баланс, Приходи и разходи, Парични потоци
 • Ключови показатели и резултати в дейността за анализ на състоянието

Модулен изпит 60 мин. 10-15 отворени въпроса в контекста на бизнес казус

Модул А2 Разбиране и изчисляване на разходите. Оценка на инвестиции

 • Цели на разходното счетоводство. Категории разходи и приложение в практиката
 • Калкулиране на разходи, себестойност, принос и ценообразуване
 • Центрове на отговорност в дейността на предприятието – кост център и профит център
 • Основи на инвестиционните изчисления

Модулен изпит 60 мин.

Модул А3 Корпоративно право и Финансиране на дейността

 • Договорно право
 • Корпоративно право
 • Право при несъстоятелност
 • Източници за финансиране на дейността

Модулен изпит 60 мин.

А4 Практика: Писмен анализ по казус 60 мин.


Вижте още от: Сертификационни програми

FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

15 фев. 2023;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Администрация (NVQ4, Австрия) 🢒

07 ян. 2023;
Сертификационни програми
Start-up! 🢒

18 фев. 2023;
Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи (сега и On-line) 🢒

10 ян. 2023;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Бизнес планиране (On-line) 🢒

14 дек. 2022;
Отворени курсове
Бюджетиране (On-line) 🢒

07 дек. 2022;
Отворени курсове
Финансов анализ (сега и On-line) 🢒

17 ян. 2023;
Отворени курсове
Икономика и мениджмънт 🢒

Професионални квалификации