Какво ще научите в този курс?

Ако сте изпълнителен директор или управител на фирма, ако сте предприемач, иноватор, мениджър, бизнес анализатор или специалист по маркетинг, ако се занимавате с планиране или контролинг, то в този курс ще научите как да анализирате и преосмисляте бизнеса, като прилагате концепцията за бизнес модел.

Ще научите универсален подход за претворяване на бизнес идеите си в работещ бизнес модел. Ще узнаете за основните категории бизнес модели и как можете да ги използвате за вашия бизнес. Ще научите как да фокусирате измерването на изпълнението върху ключовите области за резултати (KRA), как да конструирате подходящи ключови показатели за изпълнението (KPI) и ключови показатели за напредъка при постигане на целите  (OKR).

Продължителност и форма

24 учебни часа

Онлайн или присъствено обучение водено от преподавател

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции. Училище за бизнес компетенции е лицензиран Център за професионално обучение с Лицензия № 200512301, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Цени

За обучение на един  участник

Онлайн – 836 лева

Присъствено – 968 лева

За вътрешнофирмено обучение на група до 15 души

Присъствено – 4940 лева

Всички цени са без включен ДДС

Съдържание на курса

Въведение

Бизнес модели

История. Концепцията за бизнес модел. Инструменти за представяне на бизнес модели: The Business Model Canvas и The Value Proposition Canvas. Основни категории бизнес модели. Използване на бизнес моделите за постигане на конкурентни предимства. Практическа работа: Изследване на примери за бизнес модели от основните категории

Проектиране на бизнес модели

Проектиране на бизнес модела на предприятие, продукт или услуга. Тестване и оценка на бизнес модела.

Пример: Как бе проектиран бизнес модел на услугата “Body Mass Index less than 25”.

Практическа работа: Проектиране на бизнес модел

Бизнес анализ, основан на концепцията за бизнес модел

Защо бизнес моделите са подходящи за анализ, както на целия бизнес, така и на отделните му ключови зони? Анализ, съответен на стратегическия фокус на бизнес модела. Подбор и прилагане на техники за анализ на бизнес модела и на неговите ключови зони.

Практическа работа: Упражняване на техники за анализ на ключовите зони на бизнес модела

Анализ на бизнес модела

Ключови зони за резултат (KRA). Дефиниране на цели и метрики за резултат. Ключови показатели за количествено измерване на изпълнението (KPI). Ключови показатели за текущо проследяване на напредъка към постигането на целите (OKR).

Групи от общи и специфични показатели за анализ, включително финансови и нефинансови.

Изследване на примери за конструиране на KRA, KPI и OKR в зависимост от стратегическите цели на бизнес модела.

Практическа работа: Илюстриране на анализа на бизнес модел и развиването на специфични KRA, KPI и OKR за предприятия за транспортни услуги, банки и продажби на дребно.

За преподавателите

Огнян Дренски, MSc

Директор, водещ преподавател и консултант на Училище за бизнес компетенции. Има повече от 35-годишен опит като софтуерен инженер, ИТ-директор, технически и изпълнителен директор в ИКТ фирми. Сертифициран водещ одитор по ISO-системи за управление. Сертифициран проектен мениджър.

Силвия Димитрова, Магистър по счетоводство и контрол, MBA

Има повече от 20 години опит в авиационния сектор, като мениджър по финансов анализ и планиране. Експерт е в областта на контролинга, внедряването на инструменти за поставяне на цели и отчитане на резултати.

Учебни пътеки

Финансов анализ

❷ Бизнес планиране

❸ Реинженеринг на бизнес процеси

❹ Дизайн на услуги

Бонус

Участниците в това обучение получават 10% отстъпка от цената на всяко следващо обучение на Училище за бизнес компетенции, в което се включат

Въпроси и отговори за курса

Подходящ ли е курсът за бизнес анализатори?

Курсът е подходящ както за бизнес анализатори, така и за ръководители от различни управленски нива – управители на фирми, директори на дирекции, ръководители на звена по маркетинг, планиране и контролинг, предприемачи.

Какво ще науча в този курс?

Ще научите един универсален подход за анализ и проектиране на бизнеса, основан на концепцията за бизнес модел. Ще научите как да фокусирате измерването на изпълнението върху ключовите области на резултати на вашия бизнес модел, както и да конструирате подходящи KPI и OKR.

Има ли предварителни изисквания за курса?

Курсът няма предварителни изисквания към участниците.

За кого е курсът?

Курсът е за бизнес анализатори и мениджъри на различни управленски нива.

На какви езици е обучението?

Училище за бизнес компетенции провежда обучението на български и английски език. Тук са посочени цените за обучение на български език. Потърсете ни, ако желаете обучение на английски език.

Какъв е методът на обучение?

Лекции и дискусии. Изследване на реалистични примери и бизнес казуси. Практически упражнения за проектиране и анализ на бизнес модели. Изследване на примери за избор на ключови области за резултати (KRA), в зависимост от типа на бизнес модела. Изледване на примери за ключови показатели за изпълнението (KPI) и на показатели за прогрес (OKR). Упражнения за проектиране на KPI и OKR.


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

24 сеп. 2024;
Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

05 окт. 2024;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

31 авг. 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Реинженеринг на бизнес процеси 🢒

07 авг. 2024;
Отворени курсове
Технически презентации и демонстрации 🢒

12 авг. 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове