non-financial manager          Цели:

Да изгради ясно разбиране за категориите на разходите в дейността, за прилагането им в процеса на  бюджетиране

 

Целева група:

Курсът е предназначен за специалисти, ангажирани с управление на разходи и отговорни за работа в рамките на прогнозни бюджетни планове.

Продължителност и форма

8 академични часа, 1 ден, онлайн семинар през Zoom или Webex

Цена

Цена за един участник, обучение на български език – 254 лв.

Специална цена за вътрешнофирмено обучение на български език за група до 15 души – 2151 лв.

Цените са без включен ДДС.

Цената включва:

–            подготовката на учебен комплект – учебна книга, презентация с пример, упражнения и Казус,

–            провеждането на обучение – трейнинг с упражнения и казус за самостоятелна работа и работа в групи,

 

 

ТЕМИ  НА   ОБУЧЕНИЕТО 

1- Елементи на оперативни и капитални разходи, предмет на бюджетиране. Категории разходи по различен признак:

 • функционални разходи – производствени, търговски, административни,
 • в замисимост от отнасянето им към продукт/ услуга/ център на отговорност – преки и непреки,
 • в зависимост от обема дейност – променливи и постоянни.

Упражнения за   диференциране на разходи по центрове на отговорност или разходи за стока/   услуга/ поръчка. Отчитане на разходи и натоварване.

2. Формиране на   себестойност– пряка и пълна себестойност.Подходи в разпределянето   на непреки разходи към стока/ услуга/ поръчка

 • Разпределяне и поглъщане на   разходите – традиционен метод и ABC метод, прилагане на разходни ставки/ рейтове,
 • Маржинален метод без разпределяне,
 • Процесен метод при непрекъснато производство и неотделяеми продукти и дефиниране на „еквивалентни единици“,
 • Разпределяне на непреки разходи при дългосрочни проекти.

Упражнение за методи за разпределяне на непреки разходи и казус  за иллюстрация   на разходи – «разходи за стока/ услуга/ поръчка. Стандартни разходи и реални    разходи.

3. Финансово планиране и Бюджетиране

 • Принципи на   бюджетирането – бюджети и бюджетен процес.
 • Оперативни и финансови бюджети – бюджетен модел,
 • Подходи към бюджетирането, структура и отговорности
 • Сценарийно планиране
 • Предизвикателства пред традиционното бюджетиране – Beyond budgeting

Съставяне на бюджет –   стъпка по стъпка. Работа по Казус. Бюджетни сценарии. Анализ на   чувствителността на сценария към    промяна в отделен фактор.

Упражнение –   съставяне на бюджет в производство/ търговия/ услуги

4. Бюджетни цели и   контрол на изпълнението. Подценяване и надценяване на разходите при   бюджетиране по отношение на реалното изпълнение, когато се използват стандартни разходи. Работа с фиксиран и гъвкав   бюджет. Анализ на отклоненията /вариации по елементи на приходи и разходи/.

Упражнение: Контрол на   изпълнението с използване на гъвкави бюджети.

 

 


Вижте още от: Отворени курсове

Планиране и анализ на изпълнението с прилагане на KRA, KPI и OKR 🢒

25 сеп. 2023; 19 окт. 2023; 17 ное. 2023;
Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

11 ное. 2023;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

07 окт. 2023;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

24 окт. 2023;
Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Техники за креативно мислене в екипа 🢒

05 окт. 2023;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Проектиране и анализ на бизнес модели 🢒

11 окт. 2023;
Отворени курсове
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

09 окт. 2023;
Отворени курсове
Бюджетиране 🢒

02 окт. 2023;
Отворени курсове
Финансов анализ 🢒

26 окт. 2023;
Отворени курсове