Оперативен мениджмънт

 

За кого е курсът?

За настоящи или потенциални ръководители на екипи или отдели,  или специалисти, които искат да развият компетентности за подготовка на бизнес планове и инвестиционни проекти.

Теми 

Модули в програмата

Бизнес планиране

  • Какво е бизнес план и по какво се отличава от традиционното планиране в управлението на дейности?
  • Каква са структурата на бизнес плана, обхвата и периода за стратегически, тактически и оперативен бизнес план?

Модулът въвежда терминология, структура и инструменти за разработката на бизнес план. Поставя се фокус върху първата част в структурата на бизнес плана – Ситуационен анализ на текущото състояние на бизнеса и неговата среда. Въвеждат се и се упражняват техники за анализ на макросреда и непосредствена целева среда за бизнеса (PESTEL,  SWOT,  Петте сили на Портър,  БКГ портфолио-анализ и др.) с фокус върху извеждане на цели за бизнес плана и стратегии за постигане на конкурентни предимства. Изследва се връзката „бизнес план – управление на проект за изпълнение на бизнес плана“. Дискутира се в примери рамка на ограничения, организация на работа, роли и отговорности на проектния екип, контрол на напредъка и риска, жалони за приключване на етапи и на целия проект.

Маркетинг и продажби

Съществен компонент в структурата на бизнес плана е маркетинговият план. Модулът подобрява професионалния език и  разбирането на маркетинговата терминология, концепции и техники. Упражняват се модели за анализ на продукти/услуги/решения, за разбиране на клиенти, конкуренти и алтернативи за маркетингови стратегии за таргетиране и позициониране в пазарни сегменти. Разбират се типични дейности в конвейера на продажбите,  B2B продажбите и продажбата на решения.

Финансово планиране, Инвестиционен бюджет и оценка на инвестиционен проект

Добре написаната обосновка в бизнес плана приключва с остойностяването на дейностите, свързани с развиване и реализация на бизнес идеята и оценяването на инвестицията. Модулът въвежда структурата на финансовия план, като част от бизнес плана и изследва възможните източници за финансиране. Упражнява се процес на бюджетиране, като последователно се обсъждат оперативните и капитални разходи, свързани с инвестиция в нов продукт/услуга/технология и експлоатацията й в рамките на проектния срок. Упражняват се техники за инвестиционен анализ, даващи отговор на важните въпроси „Каква е инвестицията и каква ецената на капитала?“, „Какъв е рискът?“, „Какви са ползите?“. Тези техники включват:

  • BEP (метод на равновесната точка), като част от сценарийното финансово планиране на песимистичен план за „оцеляване“ на проекта и оптимистичен план за реализация на оптимални възможности,
  • Payback Period – за оценка на риска на проекта на база срок за връщане на инвестиция,
  • ROI – за оценка на рентабилността на проекта и ползите за инвеститора,
  • NPV – за нетните ползи от дългосрочен проект с отчитане на цената на инвестирания капитал,
  • IRR – за очертаване на допустими източници на финансиране.

Продължителност и форма

40 учебни часа.

Обучението се провежда в присъствено или уеб-базирано.

 

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

Цена 

Цените са за един участник.

Обучение на български език:

Присъствено: 1023 лв.

Уеб-базирано: 807 лв.

Обучение на английски език: 

Присъствено: €592

Уеб-базирано: €458

Цените са без включен ДДС.

 

Какво включва цената?

  • Учебни книги, упражнения, казуси, тестове.
  • Достъп до уеб-базирани ресурси
  • Обратна връзка от инструктор

Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове