EBC*L Ниво B – Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Оценка и анализ на инвестиционни проекти

 

ebcl_stufen_logo

За кого е курсът?

За настоящи или потенциални ръководители на екипи или отдели,  или специалисти, които искат да развият компетентности за подготовка на бизнес планове и инвестиционни проекти.

Теми                 Каталог на учебните цели EBCL_ниво_B_в03

Модули в програмата

Бизнес планиране

 • Какво е бизнес план и по какво се отличава от традиционното планиране в управлението на дейности?
 • Каква е структурата на бизнес плана, обхвата и периода за стратегически, тактически и оперативен бизнес план?

Модулът въвежда терминология, структура и инструменти за разработката на бизнес план. Поставя се фокус върху първата част в структурата на бизнес плана – Ситуационен анализ на текущото състояние на бизнеса и неговата среда. Въвеждат се и се упражняват техники за анализ на макросреда и непосредствена целева среда за бизнеса (PESTEL,  SWOT,  Петте сили на Портър,  БКГ портфолио-анализ и др.) с фокус върху извеждане на цели за бизнес плана и стратегии за постигане на конкурентни предимства. Изследва се връзката „бизнес план – управление на проект за изпълнение на бизнес плана“. Дискутира се в примери рамка на ограничения, организация на работа, роли и отговорности на проектния екип, контрол на напредъка и риска, жалони за приключване на етапи и на целия проект.

Маркетинг и продажби

Съществен компонент в структурата на бизнес плана е маркетинговият план. Модулът подобрява професионалния език и  разбирането на маркетинговата терминология, концепции и техники. Упражняват се модели за анализ на продукти/услуги/решения, за разбиране на клиенти, конкуренти и алтернативи за маркетингови стратегии за таргетиране и позициониране в пазарни сегменти. Разбират се типични дейности в конвейера на продажбите,  B2B продажбите и продажбата на решения.

Финансово планиране, Инвестиционен бюджет и оценка на инвестиционен проект

Добре написаната обосновка в бизнес плана приключва с остойностяването на дейностите, свързани с развиване и реализация на бизнес идеята и оценяването на инвестицията. Модулът въвежда структурата на финансовия план, като част от бизнес плана и изследва възможните източници за финансиране. Упражнява се процес на бюджетиране, като последователно се обсъждат оперативните и капитални разходи, свързани с инвестиция в нов продукт/услуга/технология и експлоатацията й в рамките на проектния срок. Упражняват се техники за инвестиционен анализ, даващи отговор на важните въпроси „Каква е инвестицията и каква ецената на капитала?“, „Какъв е рискът?“, „Какви са ползите?“. Тези техники включват:

 • BEP (метод на равновесната точка), като част от сценарийното финансово планиране на песимистичен план за „оцеляване“ на проекта и оптимистичен план за реализация на оптимални възможности,
 • Payback Period – за оценка на риска на проекта на база срок за връщане на инвестиция,
 • ROI – за оценка на рентабилността на проекта и ползите за инвеститора,
 • NPV – за нетните ползи от дългосрочен проект с отчитане на цената на инвестирания капитал,
 • IRR – за очертаване на допустими източници на финансиране.

Продължителност и форма

40 учебни часа, разпределени в 4-6 седмици според формата на обучение – присъствена дневна, вечерна или дистанционна, с   преговор и подготовка в двете части на сертификационния: Бизнес планиране, маркетинг и продажби и Финансово планиране и оценка на инвестиционни проекти.

Присъственото обучение комбинира 4 учебни съботни семинара и един за преговор и подготовка или 6 вечерни учебни семинара.

Уеб-базираното обучение включва 5 седмици с последователно зареждане на учебни материали  и два полудневни или вечерни присъствени преговорни семинара  за подготовка за двете части на изпита.

Сертификат

zertifikat_b_eng_gr_neu

 

В края на курса се провеждат 2  писмени  изпита с продължителност от час и половина  за  сертификат EBC*L ниво В (European Business Competence License “Business planning”):

Част 1: Бизнес планиране, маркетинг и продажби

Част 2: Финансово планиране, оценка и анализ на инвестиционни проекти

Всеки от изпитите трябва да бъде преминат успешно за издаване на сертификата.

Придобитият сертификат в ниво В носи кредити за признаване на курсове по Маркетинг и Управленско счетоводство в първи курс на бакалавърската програма BA International Business Management, Cardiff University,  UK предлагана от Висшето училище по мениджмънт, България.

Цена 

Провеждане на курс на български език:

Присъствена форма: €475
Уеб-базирано обучение – €375
Изпитна такса – €110

Провеждане на курс и изпит на английски език:

Присъствена форма: €550
Уеб-базирано обучение: €425
Изпитна такса: €130
Цените са без включен ДДС

Какво включва цената?

 • Учебни книги, упражнения, казуси, тестове, примерни тестове за изпит
 • Семинари за преговор и подготовка за изпит
 • Достъп до уеб-базирани ресурси
 • Обратна връзка от инструктор
 • Семинари за преговор и подготовка за изпити след регистрация за изпити. Сертификационен изпит в 2 части и сертификат при успешно положен изпит.

Вижте още от: Сертификационни програми

FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Администрация (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Уебинар Start-up! 🢒

Отворени курсове
Уебинар „Финанси за ИТ“ 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове