Дългосрочно оцеляване

Задължение на висшето ръководство на всяка организация е да гарантира дългосрочното й оцеляване и развитие. Задача на стратегическото планиране е да помогне в това начинание чрез откриване на нови възможности и ликвидиране на заплахите за бизнеса.

Стратегическото планиране започва с идентифициране на стратегически императиви или възможности за развитие на бизнеса. Основателите на организацията или висшето ръководство определят мисията и целите й, за постигането на които се разработват и изпълняват стратегическите планове.

Стратегическото планиране обхваща дейности като: анализ и диагноза на общата, индустриалната и международната бизнес среда, както и на вътрешните фактори. Целта е откриване на нови възможности и управление на риска. Успоредно с това стратегическото планиране помага на организациите да идентифицират силните и слабите си страни.

Анализът е основа за откриване и избор на стратегически алтернативи, варианти на стратегии и избор на стратегия.

Избраната стратегия определя общата насока за развитие, но внедряването й изисква разработване на политики и стратегически планове за постигане на целите и изпълнението на мисията.

Изпълнението на стратегическия план изисква постоянна оценка и контрол за постиженията и внасяне на корективи, ако е необходимо.

Курсът е проектиран така, че да представи основните цели, задачи и процес на стратегическо планиране, както и да демонстрира техники за изпълнението им.

 За кого е курсът?

 • Мениджъри от високи управленски нива
 • Специалисти, ангажирани с разработването на стратегически планове или на отделни техни части
 • Маркетингови специалисти
 • Специалисти по разработването на нови продукти и услуги
 • Предприемачи
 • Създатели на стартиращи предприятия

Теми

 1. Въведение в стратегическото планиране.
 2. Елементи на стратегическото планиране. Нива, роли и отговорности.
 3. Мисия и цели.
 4. Анализ на общата среда. Методи и области на изследване.
 5. Анализ на индустриалната и международната среда.
 6. Анализ на вътрешната среда.
 7. Общо приложими стратегически възможности и варианти.
 8. Стратегически избор.
 9. Внедряване на стратегията.
 10. Оценка и контрол на стратегията.

Бизнес казуси, упражнения и практическа работа.

Форма и продължителност

16 учебни часа, разпределени в 2 дни, онлайн семинар през Zoom или Webex.

Цена

Цена за един участник – 840 лв. присъствено, 566 бв. онлайн

Специална цена за вътрешнофирмено обучение – 3600 лв.

Цените са без включен ДДС.

Сертификат

Сертификат издаден от Училище за бизнес компетенции ЕООД.


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове